OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

AGRO INFINITY SRL, właściciel strony internetowej www.BabylonGarden.com

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zmianę z nami. Tak jak aby wyhodować roślinę należy najpierw umieścić nasiono w ziemi, tak to zamówienie będzie, mamy nadzieję, początkiem długiej i pięknej współpracy!

Aby dowiedzieć się, jak będzie przebiegać nasza współpraca, zapraszamy do zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży ("OWS" lub "Warunki").

OWS stanowią skuteczną umowę zawartą między nami lub integralną część wszelkich zawartych umów, chyba że ustalono specjalne postanowienia.

Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

"Sprzedający" - spółka AGRO INFINITY SRL, z siedzibą w Kluż-Napoka, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Romania, CUI: RO46331452, nr rejestracji w rejestrze handlowym J12/3664/2022, posiadająca stronę internetową www. BabylonGarden.com

Metody kontaktu: E-mail (odpowiedź w ciągu maksymalnie 48 godzin roboczych): Babel@BabylonGarden.com

"Kupujący" - każda osoba fizyczna lub prawna, rumuńska lub zagraniczna, która działa bezpośrednio lub za pośrednictwem dowolnej osoby, co do której istnieje domniemanie, że reprezentuje interesy Kupującego i może podpisać w jego imieniu, która staje się stroną umowy w stosunkach ze Sprzedającym i korzysta z usługi lub produktu oferowanego przez Sprzedającego.

"Usługa" - czynność świadczona przez Sprzedawcę, inna niż wynikająca z produktów, wykonywana w celu zaspokojenia określonych potrzeb Kupującego.

"Produkt" - każdy towar będący częścią oferty Sprzedawcy, który ma zostać dostarczony Kupującemu w następstwie przesłanego zamówienia. Jeżeli z oferty nie wynika inaczej, produktem sprzedawanym przez Sprzedawcę jest sprzęt hydroponiczny do uprawy kiełków i mikro-roślin i/lub akcesoria: podłoże - konopie, nasiona, odżywki.

"Zamówienie" - dokument elektroniczny, który działa jako forma komunikacji między Sprzedawcą a Kupującym, za pośrednictwem którego Kupujący składa ofertę zakupu, a Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktu i pobrania jego ceny.

"Prawa własności intelektualnej" - wszystkie prawa niematerialne, takie jak know-how, prawa autorskie i inne prawa pokrewne, prawa do baz danych, prawa do wzorów, prawa do modeli, patenty, znaki towarowe i rejestracje nazw domen itp.

"Znaki towarowe" - stanowią zarejestrowane znaki towarowe Sprzedającego w EUIPO lub używane zgodnie z prawem.

"Witryna" - domena www.babylongarden.com i jej subdomeny.

"Aplikacja" - oprogramowanie zainstalowane lub seria oprogramowania działającego na urządzeniu, którego celem i rezultatem jest umożliwienie jednej lub większej liczby funkcji, usług lub narzędzi, które są użyteczne i możliwe do wyboru na żądanie użytkownika w odniesieniu do produktów lub usług świadczonych przez Sprzedawcę.

"Urządzenie" - dowolny sprzęt, na którym można uruchomić stronę internetową lub dowolną aplikację dostarczoną przez Sprzedawcę, taki jak laptop, telefon, tablet itp.

Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży będą publikowane na Stronie i będą obowiązywać Kupującego od dnia ich publikacji.

I. POZNAJMY SIĘ

1.1. Rozpoczynając współpracę, Kupujący musi przedstawić dane identyfikacyjne wraz z dokumentami potwierdzającymi, w zależności od przypadku. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, prawdziwość i ważność informacji i dokumentów udostępnionych Sprzedającemu.

1.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy lub przerwania współpracy, w przypadku uzasadnionych powodów, informując o tym zainteresowaną osobę.

1.3. Kupujący jest zobowiązany do powiadamiania o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych, które mogą mieć wpływ na stosunki ze Sprzedającym, będąc bezpośrednio odpowiedzialnym za nieprzekazanie tych informacji.

1.4. Przekazanie Sprzedającemu przez Kupującego informacji lub materiałów za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji lub poczty elektronicznej zapewnia nieograniczony i nieodwołalny dostęp do nich, prawo do wykorzystywania, powielania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania i rozpowszechniania takich materiałów lub informacji.

II. OFERTA I DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE

2.1. Główna oferta Sprzedającego polega na sprzedaży sprzętu do uprawy mikroroślin, a także kiełków w pasywnym systemie hydroponicznym, przeznaczonym do spożycia przez ludzi, a także akcesoriów przeznaczonych do tego procesu, głównie podłoża uprawowego składającego się z konopi i nasion.

2.2. W celu promowania własnych produktów i usług Sprzedawca może tworzyć materiały prezentacyjne, katalogi, listy produktów, publikowane na własnej stronie internetowej lub wysyłane do wnioskodawcy na żądanie.

2.3. Każdy dokument sporządzony przez Sprzedającego, zawierający produkty lub usługi, będzie traktowany jako informacyjny i może być modyfikowany do momentu złożenia zamówienia przez Kupującego. Opisy produktów mogą mieć charakter ogólny, jednak Sprzedający dokłada starań, aby przedstawić jak najistotniejsze informacje o sprzedawanych produktach. Zdjęcia produktów są pokazane jako przykłady, a dostarczone produkty mogą różnić się od zdjęć ze względu na specyfikacje techniczne zdjęć lub urządzenia, na którym są oglądane.

III. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawa autorskie do obrazów, rysunków, przedstawień, figur i cech produktów zawartych na stronie internetowej lub w przekazanych dokumentach. Nie mogą one być wykorzystywane przez Kupującego ani przekazywane innym osobom, chyba że za pisemną zgodą Sprzedającego.

3.2. Kupujący nie nabywa, poprzez korzystanie z witryny i dostęp do niej, żadnego prawa ani żadnej licencji na wykorzystywanie jakichkolwiek informacji opublikowanych w ten sposób. W zamian Kupujący nabywa niewyłączną licencję na korzystanie z dowolnej aplikacji, od daty jej pobrania i na warunkach dostępu i użytkowania aplikacji.

3.3. Sprzedający jest właścicielem prawa własności intelektualnej do sprzedawanego produktu i marki, a sprzedając produkt Kupującemu, ten ostatni nie nabywa żadnego prawa własności do projektu lub marki produktu, ponosząc odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jakiekolwiek przeciwne działania lub działania.

IV. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. Inicjatywa współpracy należy do Kupującego, poprzez złożenie Sprzedającemu zamówienia, które będzie zawierało indywidualizację zamawianych produktów i ich ilości lub żądanie wykonania usług przez Sprzedającego, po ich obejrzeniu na stronie internetowej Sprzedającego lub w inny sposób zapewniający zapoznanie się z ofertą Sprzedającego.

4.2. Przed sfinalizowaniem zamówienia Kupujący będzie musiał otworzyć OWH, a także inne dokumenty umowne lub komunikaty i zaznaczając/podpisując je oświadcza, że je przeczytał, zrozumiał i w pełni akceptuje, w przypadku braku tych umów zamówienie nie może zostać zrealizowane.

4.3. Zamówienia zostaną uznane za przyjęte dopiero po ich potwierdzeniu przez Sprzedającego, pocztą elektroniczną lub SMS-em, bez konieczności potwierdzenia odbioru przez Kupującego. Sprzedający w żadnym momencie nie uznaje niepotwierdzonego zamówienia za mające wartość umowy. Kupujący akceptuje i zgadza się, że nie ma umowy w przypadku braku potwierdzenia zamówienia wydanego przez Sprzedającego. Kupujący zgadza się, że jeśli cena umowna nie zostanie faktycznie pobrana po potwierdzeniu zamówienia, umowa zostanie automatycznie rozwiązana.

4.4. Za datę zawarcia umowy sprzedaży uważa się datę przesłania na trwałym nośniku (e-mail lub SMS) potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Umowa zawierana jest dla każdego zamówienia indywidualnie, z natychmiastową realizacją, z uwzględnieniem czasu trwania praw i gwarancji wskazanych w niniejszych OWS.

4.5. Po otrzymaniu zamówienia może ono zostać odwołane/zmodyfikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego, przy czym Kupujący ponosi wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z realizacją zamówienia do tego momentu.

4.6. W przypadku ewentualnych błędów w działaniu strony internetowej lub systemu zarządzania, w tym błędów ludzkich (nieprawidłowe wprowadzenie informacji do bazy danych), w wyniku których cena ulegnie zmianie, powodując obniżenie lub obniżenie ceny, niezgodne ze średnią ceną sprzedaży ustaloną przez Sprzedawcę na ten okres, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy, anulowania dostawy odpowiedniego produktu i powiadomienia klienta telefonicznie / e-mailem / SMS-em, w możliwie najkrótszym czasie, o zaistniałym błędzie, jeśli produkt nie został jeszcze dostarczony. Zwykła pisemna komunikacja Sprzedającego, wysłana na trwałym nośniku do Kupującego (e-mail/SMS), stwierdzająca, że cena jest zaniżona lub niższa niż średnia cena ustalona przez Sprzedającego, stanowi dla Kupującego pełny dowód rozwiązania umowy i anulowania dostawy produktu. Kupujący wyraźnie akceptuje i zgadza się, że nie będzie miał prawa do sprzeciwu ani żadnych innych roszczeń dotyczących produktów lub usług, które były przedmiotem zamówień, które są wynikiem błędów operacyjnych, ponadto Kupujący wyraźnie oświadcza, że nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Sprzedającego w wyniku rozwiązania umowy z tych powodów.

4.7. W przypadku szczególnych wydarzeń może zostać uruchomione zamówienie przedpremierowe, które stanowi zamówienie o specjalnym statusie na produkt, który ma zostać wprowadzony na rynek i może zostać zakupiony przed wprowadzeniem na rynek/fizyczną dostępnością w magazynie Sprzedawcy. Zamówienie przedpremierowe zostanie złożone jak zwykłe zamówienie, a jedyną różnicą będzie termin dostawy, który zostanie określony zgodnie z dostępnością produktu i zostanie przekazany Kupującemu przez Sprzedawcę w momencie rejestracji zamówienia przedpremierowego, a także po każdej jego modyfikacji.

V. CENA I OBOWIĄZEK ZAPŁATY

5.1. Cena każdego produktu lub usługi jest podana na stronie internetowej, w cenniku sprzedaży lub w katalogu produktów. Sprzedawca może jednostronnie zmienić cenę sprzedaży produktów/usług, bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, do czasu złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca może udzielać upustów, rabatów, promocji itp. zgodnie ze swoją polityką handlową.

5.2. Wyświetlana cena obejmuje całkowitą cenę produktów i usług wraz ze wszystkimi podatkami, z podatkiem transportowym lub bez, w zależności od wielkości zamówienia. Ponadto usługi montażu nie są świadczone i nie są wliczone w cenę produktów.

5.3. Wszelkie akcesoria lub komponenty w reprezentacjach graficznych, które nie są wymienione w tekście opisowym przedmiotu, nie są uważane za część tego przedmiotu i w konsekwencji nie są wliczone w jego cenę.

5.4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę wskazaną lub przedstawioną w cenniku, na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego. Wystawiona faktura zostanie przekazana pocztą elektroniczną lub pocztą/kurierem wraz z produktem. Jeżeli faktura jest przekazywana pocztą/kurierem lub wraz z produktem, fakturę uważa się za zaakceptowaną w momencie otrzymania koperty/paczki przez Kupującego, potwierdzonego potwierdzeniem odbioru, bez konieczności podpisywania i stemplowania faktury.

5.5. Płatności za zamówione produkty można dokonać zgodnie z metodami płatności akceptowanymi przez Sprzedawcę i wyświetlanymi na stronie internetowej, głównie kartą bankową lub za pobraniem.

5.6. W przypadku płatności online, po pomyślnym zarejestrowaniu zamówienia, stan licznika produktów zostanie zablokowany na koncie Kupującego, który zostanie pobrany przez Sprzedawcę dopiero po potwierdzeniu zamówienia.

5.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za politykę i warunki handlowe przyznane przez finansistów, których finansowe instrumenty płatnicze są wykorzystywane do zapłaty za złożone zamówienia.

5.8. Jeśli Kupujący zdecyduje się na płatność online kartą, wówczas zobowiązanie płatnicze Kupującego uważa się za spełnione tylko wtedy, gdy konto Sprzedającego zostanie uznane. W przypadku wystąpienia błędów podczas procesu płatności online kartą lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej strony internetowej, po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, które mogą prowadzić do niewykonania zobowiązania płatniczego przez Kupującego, umowa zostaje automatycznie rozwiązana na mocy niniejszej umowy prowizyjnej, zgodnie z warunkami art. 1553 Kodeksu cywilnego, bez uszczerbku dla praw Kupującego. 1553 Kodeksu cywilnego, bez zbędnej zwłoki Kupującego. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego w terminie 3 dni roboczych o fakcie niedokonania płatności, co skutkuje rozwiązaniem umowy z mocy prawa i nie będzie miał obowiązku wydania lub dostarczenia zamówionych produktów. Sprzedający nie jest zobowiązany do zbadania przyczyny błędu, ale może zaoferować Kupującemu wsparcie w granicach swojej dostępności, możliwości i odpowiedzialności.

5.9. W przypadku płatności kartą online dane są przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane podmioty przetwarzające płatności, Sprzedawca nie przechowuje informacji o karcie płatniczej.

VI. DOSTAWA PRODUKTU

6.1. Sprzedający dostarczy Kupującemu produkty i usługi kurierem w systemie "od drzwi do drzwi". Szacowany czas dostawy wynosi 24-48 godzin w przypadku Rumunii i 2-7 dni w przypadku zagranicy, przy czym czas ten zależy od organizacji firmy kurierskiej i miejsca dostawy. Termin dostawy uważa się za dotrzymany w dniu wysłania produktów przez Sprzedawcę.

6.2. Jeśli paczka nie może zostać dostarczona z jakiegokolwiek powodu, takiego jak brak odpowiedzi odbiorcy, podany adres jest nieprawidłowy, cena zwrotu nie została zapłacona itp., paczka zostanie zwrócona nadawcy, w którym to przypadku Kupujący poniesie wszystkie koszty wysyłki i inne koszty, które Sprzedawca poniósł w związku z dostawą.

6.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione przesyłki, utratę, zniszczenie, uszkodzenie, niedostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie jakiejkolwiek przesyłki lub jej części.

6.4. Opakowanie produktów jest wliczone w cenę sprzedaży produktów. Sprzedawane produkty będą oznakowane, etykietowane i stemplowane zgodnie z prawem.

6.5. Aplikacje, które stanowią akcesoria do produktów lub usług i są przeznaczone do użytku w najlepszych warunkach, można pobrać ze strony internetowej lub innego katalogu wskazanego przez Sprzedawcę. Aby skutecznie uruchomić te aplikacje, Kupujący będzie musiał posiadać dysk spełniający wymagania systemowe podane przez Sprzedawcę w jakikolwiek sposób.

VII. AKCEPTACJA I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

7.1. Odbiór zostanie dokonany, gdy produkty i usługi będą zgodne z charakterystyką techniczną wymienioną w zamówieniu.

7.2. W przypadku, gdy klient odkryje, że dostarczone produkty lub świadczone usługi nie są zgodne ze specyfikacjami technicznymi, ma prawo zażądać zgodności produktów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rumunii w dniu zawarcia umowy.

7.3. Własność produktów i usług zostanie przeniesiona w momencie dostawy, po skutecznym pobraniu przez Kupującego kwoty należnej jako cena.

VIII. PRZEJĘCIE RYZYKA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY

8.1. Sprzedający ponosi ryzyko przypadkowej utraty produktów i jest za nie odpowiedzialny do momentu wysłania produktów do Kupującego.

8.2. Z chwilą wydania produktów ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego lub osobę trzecią wyznaczoną do odbioru produktów. Powstanie zdarzeń, o których mowa powyżej, odpowiednio ich zniszczenie lub uszkodzenie, nie przesądza o wygaśnięciu obowiązku zapłaty za produkty przez Kupującego.

IX. INSTALACJA/MONTAŻ PRODUKTU

9.1. Sprzedaż produktów nie obejmuje usług instalacji i montażu na rzecz Kupującego. W celu korzystania z produktu, Kupujący ma obowiązek zmontować produkt zgodnie z techniczną instrukcją montażu dostarczonego produktu oraz wykonać inne niezbędne czynności w celu uprawy roślin.

9.2. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłową instalację produktu i jego obsługę zgodnie z instrukcją.

9.3. Aby zapewnić lepsze wrażenia z korzystania z produktu, Sprzedawca udostępnia aplikację do zarządzania uprawą roślin, ale korzystanie z produktu nie jest uzależnione od dostępu do aplikacji.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Konsument ma 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy, bez konieczności uzasadniania decyzji o odstąpieniu.

10.2. Następujące sytuacje są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy, ale nie są do nich ograniczone:

a) umowy o świadczenie usług, po całkowitym wykonaniu usług, jeżeli ich wykonanie rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i po potwierdzeniu przez niego, że powziął wiadomość o utracie prawa odstąpienia od umowy po całkowitym wykonaniu umowy przez profesjonalistę;

b) dostawa produktów wykonanych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez konsumenta lub wyraźnie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

c) dostarczanie produktów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub utracić ważność;

d) dostarczanie zapieczętowanych produktów, które nie mogą zostać zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i które zostały rozpieczętowane przez konsumenta;

e) dostarczanie produktów, które po dostarczeniu, zgodnie z ich charakterem, są nierozłącznie zmieszane z innymi elementami;

10.3. Okres odstąpienia od umowy wygasa w ciągu 14 dni kalendarzowych od:

a) dnia zawarcia umowy, w przypadku umów o świadczenie usług;

b) dnia, w którym konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie produktów, w przypadku umów sprzedaży, lub:

(i) jeżeli konsument zamawia za pośrednictwem jednego zamówienia wiele produktów, które zostaną dostarczone osobno - dzień, w którym konsument lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego produktu;

(ii) w przypadku dostawy produktu składającego się z kilku partii lub części - dzień, w którym konsument lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego produktu lub ostatniej części;

(iii) w przypadku umów o okresowe dostarczanie produktów przez czas oznaczony - dzień, w którym konsument lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, wejdzie w fizyczne posiadanie pierwszego produktu;

10.4. Decyzję o odstąpieniu od umowy można podjąć w następujący sposób:

a) jednoznaczne oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną/pocztą na dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane w niniejszych OWU lub na stronie internetowej.

b) przesłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy określonego w GEO nr. 34/2014 drogą mailową/pocztową na dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane w niniejszych OWU lub na stronie internetowej.

Do informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy należy dołączyć zdjęcia produktu, fakturę zakupu i wysłać ją przed upływem 14-dniowego terminu.

10.5. O ile Sprzedawca nie zaproponował, że sam odzyska produkty, konsument zwraca produkty lub przekazuje je Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru produktów, bez zbędnej zwłoki i w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle produkty przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.

10.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktów, odpowiednio opakowania i opłaty transportowej. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu, z załączoną fakturą, bez oznak fizycznego zużycia lub uszkodzenia.

10.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do określenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

10.8. Jeśli konsument zwróci produkt, który wykazuje zmiany fizyczne, a dokładniej produkt jest uderzony, wyszczerbiony, porysowany, poplamiony, uszkodzony, zaimpregnowany substancjami zewnętrznymi, pęknięty, rozdarty, a ten aspekt nie zostanie zgłoszony jako wadliwy estetyczny w ciągu pierwszych 48 godzin po otrzymaniu produktu, wówczas konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z jego obsługi, które przekracza limit niezbędny do ustalenia charakteru, cech i sposobu działania towaru. Jednocześnie uznaje się to za działanie nieakceptowane przez Sprzedawcę, które w konsekwencji prowadzi do obniżenia wartości produktu i rozszczelnienia jego akcesoriów eksploatacyjnych.

10.9. Produkty używane, które wykazują fizyczne i niezauważalne zmiany, a także wady estetyczne w ciągu pierwszych 48 godzin po otrzymaniu produktu, są akceptowane do zwrotu, ale sprzedawca odliczy od wartości produktów opłatę za zgodność w celu zmniejszenia ich wartości. Opłata za zgodność jest reprezentowana przez koszty sanitacji, upiększania, naprawy, wymiany wszelkich uszkodzonych części i doprowadzenia produktu do formy handlowej. Jeśli zwrócony produkt nie może zostać odnowiony z powodu zużycia/dużych zmian fizycznych, wówczas wartość opłaty za zgodność zostanie uznana za równą wartości zwróconego produktu. Opłata za zgodność zostanie przekazana konsumentowi niezwłocznie po jej ustaleniu przez Sprzedawcę.

10.10. Sprzedawca zwraca kwoty, które otrzymał jako płatność od konsumenta w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy, z możliwością odroczenia zwrotu do dnia otrzymania produktów, które były przedmiotem sprzedaży lub do momentu otrzymania od konsumenta dowodu, że wysłał produkty do Sprzedawcy, biorąc pod uwagę najbliższą datę.

10.11. Sprzedawca skorzysta z takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument zgodził się na inną metodę płatności i pod warunkiem, że konsument nie będzie musiał płacić prowizji po dokonaniu zwrotu. Sprzedawca nie zwróci dodatkowych kosztów, jeśli konsument wyraźnie wybrał inny rodzaj dostawy niż standardowa dostawa oferowana przez Sprzedawcę.

10.12. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu przysługuje wyłącznie konsumentom będącym osobami fizycznymi, zgodnie z przepisami prawa. Osoba prawna, jako Kupujący, nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy, jednak produkty zakupione przez osobę prawną mogą zostać zwrócone w ciągu 48 godzin od ich otrzymania, tylko jeśli mają wady produkcyjne lub są wadliwe. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za obsługę, transport, montaż dokonany przez Kupującego, ani nie przyjmuje zwrotu produktów, które posiadają wady powstałe z tych przyczyn.

XI. DEKLARACJE ZGODNOŚCI

11.1. Sprzedawca gwarantuje, że sprzedawane produkty i świadczone usługi odpowiadają specyfikacjom i standardom jakości w danej dziedzinie. Produkty są nowe, w oryginalnym opakowaniu i pochodzą ze źródeł autoryzowanych przez poszczególnych producentów.

11.2. W przypadku produktów z tworzyw sztucznych Sprzedawca gwarantuje, że tworzywo sztuczne nie zawiera BPA, jest odporne na promieniowanie UV, nie odbarwia się w okresie gwarancyjnym i nie zanieczyszcza nasion. Gwarantuje również, że przestrzegane są wszystkie przepisy dotyczące zgodności i bezpieczeństwa produktów spożywczych i opakowań, tak aby:

- nie zagrażały zdrowiu ludzi;

- nie powodują żadnych niedopuszczalnych zmian w składzie produktów spożywczych; lub

- nie zmieniają ich właściwości organoleptycznych.

11.3. Biorąc pod uwagę przepisy prawa oraz fakt, że odpady z tworzyw sztucznych lub tektury mogą zawierać substancje niebezpieczne, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, Kupujący musi pamiętać, że ma obowiązek nie wyrzucać tych odpadów jako niesegregowanych odpadów komunalnych i zbierać je oddzielnie. Odbiór tych odpadów będzie odbywał się za pośrednictwem punktów zbiórki zorganizowanych przez uprawnione podmioty gospodarcze zajmujące się odbiorem odpadów.

XII. GWARANCJE

12.1. Wszystkie produkty sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są warunkami gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką handlową producentów.

12.2. Okres gwarancji zgodności prawnej udzielonej na produkty wynosi 2 lata od daty dostawy do konsumenta. W przypadku osób prawnych okres gwarancji handlowej wynosi 1 rok od daty dostawy.

12.3. W przypadku nasion okres ważności jest taki, jak podano na opakowaniu lub w jakimkolwiek dokumencie dołączonym do tych produktów.

12.4. Dowodem udzielenia gwarancji jest faktura zakupu produktu, którą należy dołączyć do składanej reklamacji.

12.5. Produkty zostały przetestowane i zatwierdzone zgodnie z wymogami dyrektyw europejskich. Aby korzystanie z tych produktów odbywało się w optymalnych warunkach, konieczne jest użytkowanie i konserwacja zgodnie z odpowiednimi instrukcjami użytkowania.

12.6. Sytuacje wyłączone ze stosowania gwarancji

- spełnienie celów i cech produktu, zadeklarowanych lub przedstawionych przez Sprzedającego, nawet jeśli nie odpowiadają one w pełni wymaganiom lub oczekiwaniom Kupującego

- używanie produktu bez przestrzegania instrukcji obsługi

- normalne zużycie produktu;

- rdzewienie części metalowych, jeśli instrukcje nie są przestrzegane

- korzystanie z akcesoriów lub nasion innych niż dostarczone lub autoryzowane przez Sprzedawcę

- wady spowodowane nieostrożnym użytkowaniem lub wypadkami - np. zadrapania, pęknięcia, odpryski, powierzchowne pęknięcia, oparzenia, zagięcia, zatkanie rurek itp.

- wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i niezgodne z przeznaczeniem produktu

- pleśń, muszki i pchły, które mogą pojawić się w ekosystemie w wyniku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących czyszczenia zawartych w instrukcji obsługi.

12.7. Gwarancja nie daje prawa do odszkodowania innego niż wartość samego produktu.

12.8. Gwarancja jest ważna tylko po zarejestrowaniu się na stronie internetowej Sprzedawcy.

12.9. W przypadku niezgodności, ale także w przypadku gwarancji handlowej, Kupujący ma prawo do skorzystania z doprowadzenia towaru do zgodności, do skorzystania z proporcjonalnego obniżenia ceny lub do uzyskania rozwiązania umowy na warunkach przewidzianych w GEO nr. 140/2021. Naprawa lub wymiana towarów zostanie przeprowadzona bez ponoszenia kosztów, w rozsądnym terminie, który nie może przekroczyć 15 dni kalendarzowych od momentu, w którym sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o niezgodności, biorąc pod uwagę charakter i złożoność towarów, charakter i wagę niezgodności oraz wysiłek wymagany do wykonania naprawy lub wymiany. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli niezgodność jest nieistotna.

12.10. Reklamacje dotyczące produktu objętego gwarancją są przesyłane na dane kontaktowe Sprzedawcy wraz z fakturą zakupu i zdjęciami reklamowanego problemu i są rozwiązywane w następujący sposób:

- Produkt uznany za wadliwy zostanie przekazany lub wysłany do Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem wady i kopią faktury zakupu. W przypadku wysyłki produktu kurierem, koszty ponosi Kupujący.

- Sprzedający przystąpi, za pośrednictwem własnego personelu, do ustalenia istnienia wady spowodowanej wadami produkcyjnymi reklamowanego produktu.

- Jeśli w wyniku badania istnienie takiej wady zostanie potwierdzone, Sprzedawca przystąpi do naprawy lub wymiany produktu, w zależności od sytuacji, a także zwróci koszty transportu.

- W przypadku zaprzeczenia istnienia wady fabrycznej lub stwierdzenia, że produkt został uszkodzony z winy Kupującego lub z innych przyczyn, nastąpi odmowa jego odbioru. Wady powstałe w okresie gwarancyjnym z winy Kupującego będą usuwane na jego koszt.

12.11. Do czasu rozpatrzenia reklamacji Kupujący nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty ceny za zakupione produkty.

XIII. OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

13.1. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się do zachowania poufności dokumentów i wszelkich informacji poufnych, o których dowiedzieli się w związku z łączącym ich stosunkiem umownym. Zwolnione z tego obowiązku są informacje lub dokumenty publiczne lub takie, co do których strony zgadzają się, że mogą zostać przedstawione osobom trzecim

13.2. Kategoria informacji poufnych obejmuje między innymi plany rozwoju, warunki finansowe, plany biznesowe, tożsamość partnerów, rejestry biznesowe, listy klientów, rejestry projektów, raporty rynkowe, rejestry pracowników, podręczniki, polityki i procedury zarządzania biznesem, informacje związane z procedurami fabrycznymi, technologiami lub planami produktów oraz wszelkie inne informacje, które jedna strona może ujawnić drugiej stronie lub do których jedna strona może uzyskać dostęp od drugiej strony na podstawie stosunku umownego między nimi.

13.3. Zobowiązania do zachowania poufności wymienione w niniejszym rozdziale są nieograniczone w czasie.

13.4. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, naruszenie obowiązków wynikających z niniejszego rozdziału wiąże się z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej drugiej stronie poprzez zasądzenie odszkodowania proporcjonalnego do wartości wyrządzonej szkody.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Strony zobowiązują się do przestrzegania wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem nr 679/2016 oraz innymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

14.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy, takie jak imię i nazwisko, obywatelstwo, adres (miejsce zamieszkania / pobytu), adres e-mail, osobisty kod numeryczny oraz seria i numer dokumentu tożsamości, telefon / faks, konto bankowe, podpis, odpowiednio.

14.3. Kategorie odbiorców danych osobowych to osoby odpowiedzialne za realizację umów w ramach Sprzedawcy, organy państwowe, inne spółki z grupy, partnerzy umowni (np. księgowy, kurier itp.). Dane mogą być przekazywane za granicę w celu realizacji umowy, w przypadku zamówień z zagranicy.

14.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz dodatkowe 2 lata.

14.5. Osoba, której dane dotyczą, będzie mogła skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych;

- prawo do żądania sprostowania lub aktualizacji, gdy dane są niedokładne lub niekompletne;

- prawo do żądania usunięcia danych w określonych okolicznościach (np. gdy dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami wymienionymi powyżej);

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w określonych okolicznościach (np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych - na okres weryfikacji prawidłowości tych danych);

- prawo dotyczące zautomatyzowanego indywidualnego procesu decyzyjnego, w tym tworzenia profili;

- prawo do złożenia skargi dotyczącej ochrony danych;

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

- prawo do otrzymania powiadomienia od operatora;

- prawo do wycofania zgody, zgodnie z przepisami prawa.

XV. SIŁA WYŻSZA I FORTUNA

15.1. Siła wyższa lub nieprzewidywalne okoliczności zwalniają stronę, która się na nie powołuje, z odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań, ale tylko w zakresie i przez okres, w którym wypełnienie to jest uniemożliwione lub opóźnione przez sytuację siły wyższej, z wymogiem powiadomienia partnera umowy w ciągu 3 dni od wystąpienia takiej sytuacji.

15.2. O zakończeniu sytuacji należy niezwłocznie powiadomić partnera umowy i podjąć niezbędne środki w celu wypełnienia zobowiązań w najlepszych warunkach.

XVI. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

16.1. Wszelkie niezadowolenie związane z dostępem, korzystaniem, rejestracją na stronie internetowej, złożeniem zamówienia, aspektami związanymi ze złożonym zamówieniem i innymi, będą przekazywane bezpośrednio do nas na dane kontaktowe wskazane na stronie internetowej lub w niniejszych OWH.

16.2. Reklamacja zostanie zarejestrowana i zostanie sformułowana pisemna odpowiedź, która zostanie wysłana na wskazany adres w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

16.3. Kupujący oświadcza, że zgadza się nie upubliczniać tych skarg (w sieciach społecznościowych, mediach, dyskusjach na imprezach prywatnych lub w jakikolwiek inny sposób) z zastrzeżeniem poniesienia szkód spowodowanych wizerunkiem firmy spowodowanym tymi działaniami.

XVII. obowiązujące prawo. spory

17.1. Umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem rumuńskim.

17.2. Wszelkie spory wynikające ze stosunków umownych między stronami lub w związku z nimi, w tym dotyczące ważności, interpretacji, wykonania lub rozwiązania umowy, będą rozstrzygane polubownie, a jeśli strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie skierowany do właściwych sądów w celu rozstrzygnięcia prawa powszechnego z Rumunii.

XVIII. Płatności online

18. 1 Bezpieczeństwo strony internetowej dla płatności online: SSL

18. 2 Operator przetwarzania: Netopia Payments

18. 3 Akceptowane sieci płatności: Visa i Mastercard

18. 4 Akceptowana waluta: Leu rumuński i EURO

Product added to wishlist
Product added to compare.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.