Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

RODO

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze, dlatego każdy aspekt ich ochrony traktujemy z POWAGĄ i ZAANGAŻOWANIEM.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znane jako RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że każdy Operator/podmiot przetwarzający dane osobowe musi stosować te nowe wymogi i w sposób przejrzysty informować o sposobie przetwarzania danych.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

Biorąc pod uwagę konieczność przestrzegania przepisów RODO, a także fakt, że naszym celem jest dbanie o Twoje dane osobowe (które mogą obejmować imię, nazwisko, adres e-mail itp. w zależności od celu przetwarzania), które znajdują się w naszych danych, informujemy, że są one wykorzystywane wyłącznie w celu pomyślnego zakończenia procesów realizowanych w odniesieniu do Ciebie (wymieniamy kilka procesów, nie ograniczając się do nich: rezerwacja / sprzedaż / przetwarzanie zamówień, transport i dostawy, gwarancje i serwis, utrzymywanie relacji z klientami - obsługa klienta, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, wysyłanie informacji reklamowych, analiza statystyczna itp.)

Jakie mam możliwości?

Aby skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych i w tym sensie, należy zapoznać się z sekcją: Prawa osoby, której dane dotyczą [link na stronie do sekcji Twoje prawa]

Jak mogę dowiedzieć się więcej o nowych przepisach?

Dbamy o ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych i chcemy, abyś był poinformowany i podejmował świadome decyzje dotyczące sposobu wykorzystywania informacji, które nam przekazujesz.

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi sekcjami, aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania "RODO" od 25 maja 2018 r. i tego, jak przekłada się to na nasze relacje.

Jak mogę się skontaktować?

Jeśli nadal masz pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji związanych z ochroną danych, wyślij nam wiadomość e-mail na adres Babel@BabylonGarden.com, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Uwaga: AGRO INFINITY SRL przestrzega wszystkich środków prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Informacje dotyczące stosowania "RODO" w AGRO INFINITY SRL

1. Wprowadzenie:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej "Rozporządzeniem RODO".

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie, ponieważ wyrażają one politykę firmy AGRO INFINITY SRL w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W AGRO INFINITY SRL przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, patrz podstawa prawna [link na stronie do sekcji Podstawa prawna].

Definicje:

● Operator = Operatorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w rozumieniu Rozporządzenia GDPR jest AGRO INFINITY SRL, spółka z kapitałem prywatnym, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem J12/3664/2022, kod podatkowy RO46331452, z siedzibą w Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, okręg Cluj, Rumunia, zwana dalej "Operatorem" lub "AGRO INFINITY SRL".

Dane kontaktowe dotyczące ochrony danych (IOD) = Adres, na który można przesyłać wnioski o udzielenie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Romania, AGRO INFINITY SRL Headquarters - do wiadomości OFICERA OCHRONY DANYCH lub na adres e-mail: Babel@BabylonGarden.com

Pliki cookie = "Cookie" to mały plik, zwykle składający się z liter i cyfr. Jest on pobierany do pamięci komputera lub innego rodzaju urządzenia używanego do przeglądania Internetu (smartfon, tablet itp.), gdy użytkownik uzyskuje dostęp do określonej witryny internetowej.

Osoba, której dane dotyczą w rozumieniu rozporządzenia RODO = zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna (którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do elementu identyfikacyjnego: imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego / kilku konkretnych elementów, specyficznych dla jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej). Osobą zainteresowaną może być wnioskodawca usługi oferowanej przez Operatora, a także każda inna osoba fizyczna, której dane osobowe są przekazywane Operatorowi (na przykład klient lub potencjalny klient, użytkownik strony internetowej Operatora itp.)

Kategorie przetwarzanych danych = Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres e-mail itp.) są przetwarzane przez nas tylko wtedy, gdy użytkownik wprowadzi te dane w polu na stronie internetowej lub prześle je do nas pocztą elektroniczną. Dane nieosobowe (anonimowe - adres IP, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym itp.) są przechowywane i przetwarzane do celów wewnętrznych związanych z systemem oraz do celów statystycznych.

Przetwarzanie danych osobowych: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, z wykorzystaniem lub bez wykorzystania środków automatycznych, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 i powiązanymi przepisami, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, ściśle odnoszą się do relacji między AGRO INFINITY SRL a osobą, której dane dotyczą. Informacje, które nam przekazujesz, są traktowane z najwyższą poufnością i wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania danych i podstawy prawnej:

2.1. Zawieranie umów i zarządzanie relacjami z klientami:

a. Dostęp do strony internetowej:

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony w naszym sklepie internetowym i za każdym razem, gdy otwierany jest plik, dane dostępu są zapisywane przez nas i częściowo przez strony trzecie w postaci plików protokołu. Każdy zestaw danych obejmuje: stronę internetową, z której użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony, adres IP, datę i godzinę dostępu, żądanie klienta, kod odpowiedzi http, ilość przesłanych danych, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym używanym przez użytkownika.

b. Lokalizacja geograficzna:

Za pomocą geolokalizacji, z pomocą adresu IP, technicznie możliwe jest oszacowanie lokalizacji użytkownika Internetu. Aby móc bezpośrednio przeglądać oferty i artykuły najbliższego sklepu AGRO INFINITY SRL i/lub oferty i artykuły przeznaczone dla klientów z określonego obszaru geograficznego / określonego kraju, adres IP jest przechowywany i wykorzystywany do celów lokalizacji geograficznej. Po zakończeniu bieżącej sesji adres IP nie jest u nas przechowywany do celów geolokalizacji.

Uwaga: Niektóre dane o ruchu (takie jak adresy IP lub inne identyfikatory urządzeń, za pomocą których użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny) mogą w pewnych okolicznościach stanowić dane osobowe i będziemy je traktować jako takie.

c. Dane konta klienta:

Podczas tworzenia konta klienta za pomocą opcji "nowy klient", Twoje dane zostaną zapisane w bazie danych firmy AGRO INFINITY SRL. Użytkownik ma możliwość zażądania usunięcia swoich danych i konta klienta w dowolnym momencie. W przypadku złożenia zamówienia na naszej stronie internetowej, dane będą przetwarzane w celu pomyślnego przeprowadzenia procesu sprzedaży.

d. Dane do złożenia zamówienia:

Przechowywane dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji umów i przetwarzania żądań użytkownika. Po zakończeniu realizacji umowy lub żądania użytkownika jego dane są przechowywane z uwzględnieniem okresów przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i handlowymi oraz, w stosownych przypadkach, przez czas niezbędny do ochrony praw Operatora.

e. Dane na potrzeby usługi newslettera:

Gdy podajesz swoje dane, aby skorzystać z naszej usługi newslettera, Twoje dane są wykorzystywane przez AGRO INFINITY SRL wyłącznie do celów promocyjnych i marketingu bezpośredniego, informowania, wysyłania wiadomości itp.

Dzięki działaniom marketingu bezpośredniego możemy informować użytkownika o naszych usługach i kampaniach, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Wykorzystanie danych ustaje z chwilą rezygnacji z subskrypcji newslettera. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi newslettera w dowolnym momencie i bezpłatnie poprzez: dostęp do sekcji "Subskrypcje" na swoim koncie, zaznaczenie opcji "Zrezygnuj z subskrypcji" w newsletterze lub wysłanie wiadomości e-mail na adres Babel@BabylonGarden.com z wyraźną prośbą o rezygnację z subskrypcji.

f. Komunikacja przez e-mail

Możemy wykorzystywać dane przekazane nam przez użytkownika w celu wysyłania wiadomości na adres e-mail. Jeśli użytkownik zapisał się na niektóre z naszych biuletynów, będziemy przesyłać mu te informacje na podany przez niego adres e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

g. Subskrypcje

W celu świadczenia usług, dostarczania towarów i dokonywania płatności na podstawie odpowiednich umów (w tym subskrypcji) możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane bankowe. Przetwarzanie to opiera się na wykonaniu umowy, której stroną są subskrybenci, lub na nałożonym na nas obowiązku prawnym.

W celu zawarcia subskrypcji gromadzone są następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres e-mail, faks i dane bankowe w przypadku płatności kartą.

h. Kontrola zachowania

AGRO INFINITY SRL jest społecznością cywilizowanej debaty. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby zapobiegać wszelkim działaniom, które są nielegalne, zabronione na stronie lub które szkodzą aktywności innych osób na stronie.

i. Konkursy

W związku z udziałem użytkownika w różnych konkursach organizowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, możemy gromadzić i przetwarzać jego dane osobowe w celu wyłonienia zwycięzców, przydzielenia nagród i scentralizowania raportów statystycznych dotyczących konsumentów, a także komunikowania się z użytkownikiem i innymi osobami w związku z powyższym.

Na takich samych warunkach, jak przedstawiono powyżej, w zależności od charakteru danego konkursu, możemy również publikować zdjęcia, nagrania wideo, nagrania audio lub nagrania audiowizualne użytkownika.

PODSTAWY PRAWNE: uzasadniony interes Operatora w celu uniknięcia oszustw internetowych i zapewnienia ogólnej funkcjonalności witryny, wykonanie umowy i zgoda osoby, której dane dotyczą, w zależności od przypadku.

2.2. Administracja biznesowa:

a. Polityka plików cookie

Aby poprawić jakość przeglądania Internetu, używamy plików cookie, które ułatwiają odwiedzającym korzystanie ze sklepu internetowego AGRO INFINITY SRL.

Ogólnie rzecz biorąc, rolą plików cookie jest zapewnienie szybkiej i łatwej interakcji między użytkownikami a stronami internetowymi. Pliki cookie są również używane, aby użytkownicy mogli łatwo wznowić swoje działania przy następnym dostępie do poprzednio odwiedzanej strony internetowej. Zasadniczo pliki cookie informują serwer, które strony powinny być wyświetlane użytkownikowi, bez konieczności zapamiętywania przez użytkownika odwiedzonych stron lub nawigowania po całej witrynie od początku. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

b. Reklama

Na naszych stronach będą wyświetlane reklamy, z których wiele zależy od wyborów i preferencji użytkownika w witrynie i powiązanych kontach. Na przykład, korzystając z informacji zebranych za pomocą plików cookie, informacji demograficznych z witryn stron trzecich i aktywności użytkownika w witrynie, możemy publikować reklamy, które mogą być odpowiednie dla jego preferencji (patrz Polityka dotycząca plików cookie.

c. Analiza statystyczna

Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu, jak działa nasza strona internetowa, jak jest czytana i kim są nasi odbiorcy. W tym celu gromadzimy dane z wielu źródeł. Możemy wykorzystywać te dane do ulepszania niektórych funkcji, modyfikowania sekcji lub dostarczania użytkownikowi najistotniejszych informacji w najlepszej możliwej formie graficznej.

PODSTAWY PRAWNE: uzasadniony interes, aby stale oferować ulepszone usługi użytkownikom strony internetowej AGRO INFINITY SRL, aby utrzymać bezpłatny dostęp do naszych stron internetowych, ale bez wpływu na naszą działalność finansową.

Uwaga:

- W przypadku, gdy zamierzamy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu innym niż wymienione powyżej, przed takim dalszym przetwarzaniem przekażemy użytkownikowi informacje dotyczące tego drugorzędnego celu oraz wszelkie istotne informacje.

- W przypadkach, w których będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie za jego zgodą, poprosimy go o wyrażenie zgody oddzielnie, w sposób przejrzysty, w momencie przekazywania danych osobowych. Następnie użytkownik będzie mógł wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail Babel@BabylonGarden.com lub na adres pocztowy: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, hrabstwo Cluj, Rumunia, do wiadomości inspektora ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

2.3. Działania rekrutacyjne:

● W celu szybkiego złożenia aplikacji na jedno ze stanowisk dostępnych w ramach AGRO INFINITY SRL, można skorzystać z naszej sekcji online stworzonej w tym celu i dostępnej pod adresem [adres url strony rekrutacyjnej].

Będziemy wykorzystywać Twoje dane i dokumenty wyłącznie w celu przetworzenia Twojego wniosku, odpowiednio w celu zidentyfikowania odpowiedniego stanowiska dostępnego w AGRO INFINITY SRL. Są one zapisywane w naszej bazie danych, chronione przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE: zgoda osoby zainteresowanej.

3. Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, w odniesieniu do przetwarzania dostarczonych danych osobowych

3.1. Prawa osoby, której dane dotyczą, i sposób ich wykonywania

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, jako osoba, której dane dotyczą, korzystasz z szeregu praw, a mianowicie:

a. Prawo do informacji i dostępu do danych osobowych: prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane, a jeśli tak, prawo dostępu do tych danych.

b. Prawo do sprostowania: prawo do żądania od Operatora i uzyskania, bez zbędnej zwłoki, sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących użytkownika i/lub uzyskania uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne, z zaznaczeniem, że w przypadku konta internetowego użytkownik może dokonać tych zmian osobiście w sekcji edycji danych konta.

c. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"): prawo do uzyskania usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, bez zbędnej zwłoki, jeśli mają zastosowanie określone powody wymienione w rozporządzeniu RODO.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach.

e. Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymania danych osobowych i przekazania ich innemu operatorowi.

f. Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, zgodnie z warunkami rozporządzenia RODO.

g. Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne, które dotyczą użytkownika lub w podobny sposób wpływają na niego w istotnym stopniu.

h. Prawo do wniesienia skargi do Krajowego Organu Nadzorczego ds. Przetwarzania Danych Osobowych (ANSPDCP) w sytuacji, gdy użytkownik uzna, że jego dane nie były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

Jak można skorzystać z tych praw?

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy przesłać pisemny, opatrzony datą i podpisany wniosek na adres e-mail: Babel@BabylonGarden.com, lub na adres pocztowy: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, hrabstwo Cluj, Rumunia, do wiadomości inspektora ochrony danych.

Jak szybko odpowiadamy na prośby użytkowników?

W ciągu maksymalnie jednego miesiąca od otrzymania wniosku użytkownik otrzyma informacje o podjętych działaniach lub, w stosownych przypadkach, o powodach, dla których żądane środki nie mogą zostać podjęte.

Uwaga:

- Należy pamiętać, że w celu spełnienia wniosku o dostęp do danych osobowych podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości osoby, której dane dotyczą.

- Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem RODO, wyżej wymieniony okres odpowiedzi może zostać przedłużony o maksymalnie dwa miesiące w sytuacji, gdy jest to konieczne, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków, poinformujemy Cię o tym aspekcie, jeśli tak się stanie.

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcy przetwarzający dane osobowe na terenie Unii Europejskiej mają obowiązek przestrzegać tych samych przepisów prawa, oferując taki sam poziom ochrony jak Operator.

Uwaga: W przypadku odbiorców prowadzących działalność na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Operator gwarantuje, że posiadają oni certyfikat "Privacy Shield" i są uznawani przez Komisję Europejską za zapewniających odpowiedni poziom ochrony. Lista firm, które przestrzegają "Tarczy Prywatności" jest dostępna na tej stronie internetowej: https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.1. Przekazywanie danych w celu realizacji zamówienia

Dane osobowe przechowywane przez AGRO INFINITY SRL są przekazywane naszym współpracownikom w celu realizacji/dostawy zamówień. Na przykład Twoje dane zostaną przesłane do firm kurierskich, jeśli zdecydujesz się na dostawę zamówienia kurierem.

Jeśli wybierzesz opcję płatności online za pomocą karty bankowej, ważne jest, aby wiedzieć, że operacja ta jest przeprowadzana w bezpieczny sposób na stronie internetowej dostarczonej przez procesor płatności, a AGRO INFINITY SRL przekazuje procesorowi płatności tylko dane związane z Twoim zamówieniem (AGRO INFINITY SRL nie uzyskuje dostępu ani nie przetwarza żadnych danych osobowych związanych z kartą bankową).

4.2. Przekazywanie danych w celu obsługi usługi newslettera

Aby mieć pewność, że ta usługa działa z pożądanymi parametrami, korzystamy z usług strony trzeciej specjalizującej się w dostarczaniu wiadomości e-mail, a mianowicie platformy mailchimp.com należącej do The Rocket Science Group. Jej politykę ochrony danych można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Zawsze możesz zrezygnować z usługi newslettera - albo z poziomu swojego konta - nazwa sekcji, albo naciskając przycisk "Anuluj subskrypcję" w otrzymanej wiadomości e-mail, albo wysyłając wiadomość e-mail na adres Babel@BabylonGarden.com z wyraźną prośbą o anulowanie subskrypcji.

4.3. Przekazywanie danych instytucjom publicznym, sądom, a także właściwym organom w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie popełnienia czynów zabronionych

W szczególnych przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, firma [nazwa sklepu/strony] może przekazać informacje o danych osobowych właściwym instytucjom.

4.4. Przekazywanie danych innym osobom trzecim

Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia online, nieustannie pracujemy nad ulepszeniem/utrzymaniem używanego oprogramowania. W tym celu zawarliśmy umowy rozwojowe z firmami specjalizującymi się w programowaniu i konserwacji oprogramowania.

4.5. Wtyczki sieci społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje "wtyczki" od operatorów sieci społecznościowych (np. facebook.com, instagram.com, inne sieci społecznościowe). Wszystkie wtyczki mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej są jasno i wyraźnie oznaczone.

Podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych, które zawierają wtyczkę sieci społecznościowej, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem operatora sieci społecznościowej. Zawartość wtyczki zostanie przesłana przez serwer operatora sieci społecznościowej bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i zostanie przez nią zintegrowana ze stroną internetową. Integrując wtyczkę, operator sieci społecznościowej otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej trwa ważna sesja logowania do sieci społecznościowej, wizyta może zostać przypisana do odpowiedniego konta użytkownika. W przypadku interakcji z wtyczką informacje te są przesyłane do operatora sieci społecznościowej i tam zapisywane.

Jeśli użytkownik chce uniemożliwić operatorowi sieci społecznościowej gromadzenie jego danych za pośrednictwem naszej strony internetowej, musi rozłączyć się (tj. "wylogować") z usługi operatora sieci społecznościowej przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Można również odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca plików cookie [link do strony Polityka dotycząca plików cookie - sekcja Jak mogę kontrolować pliki cookie].

Informacje o celu i ilości przechowywanych danych, a także o dalszym przetwarzaniu, wykorzystaniu i przysługujących prawach, a także możliwościach ustawień można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych operatora sieci społecznościowej, które nie są powiązane z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. W odniesieniu do operatora "facebook" dyrektywy te można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies.

4.6. Usługa analizy internetowej Google Adwords/Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej "Google Adwords/Analytics" firmy Google Inc. do celów statystycznych.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google, Inc. ("Google"), która z kolei wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przesyłane i przechowywane na serwerach Google w USA.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP, adres IP użytkownika zostanie skrócony w przestrzeni państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron trzecich będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest włączona dla tej witryny. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, generowania raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia im innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, ale w takiej sytuacji może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może również zrezygnować z korzystania z Google Analytics w przyszłości, pobierając i instalując dodatek Google Analytics Opt-out Browser Addon dla swojej przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Uwaga: Dodatkowe informacje są dostępne na stronach: Warunki korzystania z usługi Google Analytics oraz Prywatność i warunki Google.

5. Okres przechowywania danych osobowych

W celu ustalenia okresu, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane, bierzemy pod uwagę okres obowiązywania umowy do czasu wypełnienia zobowiązań umownych lub cel i warunki archiwizacji przewidziane w odpowiednich przepisach prawa. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem Babel@BabylonGarden.com.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody, dane te będą przetwarzane wyłącznie przez okres przewidziany w zgodzie użytkownika, chyba że użytkownik wycofa lub ograniczy swoją zgodę przed upływem tego okresu. W takich przypadkach zaprzestaniemy przetwarzania tych danych osobowych w odpowiednich celach, z zastrzeżeniem wszelkich zobowiązań prawnych do przetwarzania takich danych osobowych i/lub naszej potrzeby przetwarzania takich danych osobowych w celu wykonywania naszych uzasadnionych praw (w tym uzasadnionych praw innych osób).

6. Bezpieczeństwo danych

Nasza strona internetowa i inne nasze systemy informatyczne są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych użytkownika przez osoby nieupoważnione, a także przed utratą lub zniszczeniem danych użytkownika.

Użytkownik musi zawsze traktować swoje dane dostępowe w sposób poufny i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej.

Do przesyłania danych osobowych stosujemy techniczne procedury szyfrowania. Transmisję zaszyfrowanych danych (https) można rozpoznać po wyświetleniu symbolu zamknięcia, np. symbolu klucza lub kłódki na pasku stanu przeglądarki.

7. Podstawa prawna

Więcej szczegółów można znaleźć w podstawie prawnej:

- Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dostępne pod adresem http://dataprotection.ro/?page=Regulation_nr_679_2016).

- Ustawa nr 506/2004 o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie życia prywatnego w sektorze łączności elektronicznej.

Kierownictwo najwyższego szczebla zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej polityki prywatności przez wszystkich pracowników, wdrażając określone wewnętrzne procedury/zasady dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie z podstawą prawną ich przetwarzania.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.