ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΠΏΛΗΣΗΣ

AGRO INFINITY SRL, ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.BabylonGarden.com

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΠΏΛΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να κάνετε την αλλαγή μαζί μας. Όπως για να μεγαλώσει ένα φυτό πρέπει πρώτα να βάλεις τον σπόρο στο χώμα, έτσι και αυτή η παραγγελία ελπίζουμε ότι θα είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης συνεργασίας!

Για να μάθετε πώς θα πραγματοποιηθεί η συνεργασία μας, σας καλούμε να διαβάσετε τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης ("ΓΟΠ" ή "Όροι").

Οι ΓΟΣ αποτελούν την πραγματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ μας ή αναπόσπαστο μέρος των τυχόν συναπτόμενων συμβάσεων, εκτός εάν έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις.

Οι παρακάτω όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

"Πωλητής" - η εταιρεία AGRO INFINITY SRL, με έδρα την Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Ρουμανία, CUI: RO46331452, αριθμός εγγραφής στο εμπορικό μητρώο J12/3664/2022, με την ιστοσελίδα www. BabylonGarden.com

Μέθοδοι επικοινωνίας: (απάντηση εντός 48 εργάσιμων ωρών το πολύ): Babel@BabylonGarden.com

"Αγοραστής" - κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ρουμανικό ή αλλοδαπό, το οποίο ενεργεί άμεσα ή μέσω οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με το οποίο τεκμαίρεται ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα του αγοραστή και μπορεί να υπογράψει για λογαριασμό του, το οποίο καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στις σχέσεις με τον Πωλητή και επωφελείται από μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που προσφέρεται από τον Πωλητή.

"Υπηρεσία" - η δραστηριότητα που παρέχεται από τον Πωλητή, εκτός από εκείνη που προκύπτει από τα προϊόντα, η οποία πραγματοποιείται για την ικανοποίηση ορισμένων αναγκών του Αγοραστή.

"Προϊόν" - κάθε αγαθό που αποτελεί μέρος της προσφοράς του Πωλητή και το οποίο πρόκειται να παρασχεθεί στον Αγοραστή μετά την αποστολή της παραγγελίας. Εάν η προσφορά δεν αναφέρει διαφορετικά, το προϊόν που πωλείται από τον Πωλητή αποτελείται από υδροπονικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη μικροβίων και μικροφυτών ή/και αξεσουάρ: μέσο ανάπτυξης - κάνναβη, σπόροι, θρεπτικά συστατικά.

"Παραγγελία" - ηλεκτρονικό έγγραφο που λειτουργεί ως μορφή επικοινωνίας μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, μέσω του οποίου ο Αγοραστής υποβάλλει προσφορά αγοράς και ο Πωλητής συμφωνεί να παραδώσει το προϊόν και να εισπράξει την τιμή του.

"Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας" - όλα τα άυλα δικαιώματα, όπως τεχνογνωσία, πνευματικά και άλλα συγγενικά δικαιώματα, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, δικαιώματα σχεδίων και υποδειγμάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και καταχωρίσεις ονομάτων χώρου, κ.ο.κ.

"Εμπορικά σήματα" - αντιπροσωπεύουν τα καταχωρισμένα εμπορικά σήματα του Πωλητή στο EUIPO ή τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το νόμο.

"Ιστοσελίδα" - ο τομέας www.babylongarden.com και τα υποτομείς του.

"Εφαρμογή" - εγκατεστημένο λογισμικό ή μια σειρά λογισμικού που εκτελείται σε μια μονάδα με σκοπό και αποτέλεσμα να καταστήσει δυνατή μια ή περισσότερες λειτουργίες, υπηρεσίες ή εργαλεία που είναι χρήσιμα και επιλέγονται κατόπιν αιτήματος του χρήστη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή.

"Μονάδα" - οποιοσδήποτε εξοπλισμός που μπορεί να εκτελέσει τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε εφαρμογή που παρέχεται από τον Πωλητή, όπως φορητός υπολογιστής, τηλέφωνο, tablet κ.λπ.

Τυχόν αλλαγές στους Γενικούς Όρους Πώλησης θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα και θα ισχύουν για τον Αγοραστή από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

I. ΓΝΩΡΙΜΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΎΣ ΜΑΣ

1.1. Κατά την έναρξη της συνεργασίας, ο Αγοραστής οφείλει να προσκομίσει τα στοιχεία ταυτοποίησης συνοδευόμενα, κατά περίπτωση, από δικαιολογητικά έγγραφα. Ο Αγοραστής είναι πλήρως υπεύθυνος για την ορθότητα, την πραγματικότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών και των εγγράφων που τίθενται στη διάθεση του Πωλητή.

1.2. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να διακόψει τη συνεργασία, σε περίπτωση βάσιμων λόγων, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο.

1.3. Ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιεί τυχόν αλλαγές στα στοιχεία ταυτοποίησης που ενδέχεται να επηρεάσουν τις σχέσεις με τον Πωλητή, όντας άμεσα υπεύθυνος για τη μη κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών.

1.4. Η διαβίβαση από τον Αγοραστή πληροφοριών ή υλικών μέσω της ιστοσελίδας, της εφαρμογής ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πωλητή παρέχει απεριόριστη και αμετάκλητη πρόσβαση σε αυτά, το δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, προβολής, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής των εν λόγω υλικών ή πληροφοριών.

II. ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΆ ΈΓΓΡΑΦΑ

2.1. Η κύρια προσφορά του Πωλητή συνίσταται στην πώληση εξοπλισμού για την καλλιέργεια μικροφυτών καθώς και μικροβίων σε παθητικό υδροπονικό σύστημα, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και εξαρτημάτων που προορίζονται για τη διαδικασία αυτή, κυρίως καλλιεργητικού μέσου που αποτελείται από κάνναβη και σπόρους.

2.2. Προκειμένου να προωθήσει τα δικά του προϊόντα και υπηρεσίες, ο Πωλητής μπορεί να δημιουργήσει υλικό παρουσίασης, καταλόγους, καταλόγους προϊόντων, τα οποία δημοσιεύονται στη δική του ιστοσελίδα ή αποστέλλονται στον αιτούντα κατόπιν αιτήματος.

2.3. Κάθε έγγραφο που συντάσσεται από τον Πωλητή, το οποίο περιέχει προϊόντα ή υπηρεσίες, θα θεωρείται ενημερωτικό και μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την υποβολή της παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι περιγραφές των προϊόντων μπορούν να γίνουν γενικές, αλλά ο Πωλητής καταβάλλει προσπάθειες να παρουσιάσει τις πιο σχετικές πληροφορίες των πωλούμενων προϊόντων. Οι εικόνες των προϊόντων παρουσιάζονται ως παραδείγματα και τα παραδοτέα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες λόγω των τεχνικών προδιαγραφών των εικόνων ή της μονάδας στην οποία προβάλλονται.

III. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

3.1. Ο πωλητής διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα σχετικά με τις εικόνες, τα σχέδια, τις αναπαραστάσεις, τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιέχονται στον ιστότοπο ή στα έγγραφα που κοινοποιούνται. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον αγοραστή ή να διαβιβαστούν σε άλλα άτομα παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του πωλητή.

3.2. Ο αγοραστής δεν αποκτά, με τη χρήση και την πρόσβαση στον ιστότοπο, κανένα δικαίωμα ή καμία άδεια χρήσης οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντάλλαγμα, ο αγοραστής αποκτά μη αποκλειστική άδεια χρήσης οποιασδήποτε εφαρμογής, από την ημερομηνία λήψης της και υπό τους όρους πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής.

3.3. Ο Πωλητής κατέχει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά και επί του εμπορικού σήματος και με την πώληση του προϊόντος στον Αγοραστή, ο τελευταίος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του σχεδίου ή του εμπορικού σήματος του προϊόντος, ευθυνόμενος για ζημίες που προκαλούνται από τυχόν αντίθετες πράξεις ή ενέργειες.

IV. ΑΠΟΔΟΧΉ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ

4.1. Η πρωτοβουλία της συνεργασίας ανήκει στον Αγοραστή, με την υποβολή στον Πωλητή μιας παραγγελίας που θα περιέχει την εξατομίκευση των παραγγελθέντων προϊόντων και την ποσότητά τους ή το αίτημα για υπηρεσίες που θα εκτελεστούν από τον Πωλητή, μετά την προβολή τους στην ιστοσελίδα του Πωλητή ή με άλλο τρόπο που εξασφαλίζει τη μελέτη της προσφοράς στον Πωλητή.

4.2. Πριν από την οριστικοποίηση της παραγγελίας, ο Αγοραστής θα πρέπει να ανοίξει τους ΓΟΣ καθώς και άλλα συμβατικά έγγραφα ή ανακοινώσεις και με το τσεκάρισμα/υπογραφή τους δηλώνει ότι τους έχει διαβάσει, τους έχει κατανοήσει και τους αποδέχεται πλήρως, ελλείψει αυτών των συμφωνιών η παραγγελία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί .

4.3. Οι παραγγελίες θα θεωρούνται αποδεκτές μόνο μετά την επιβεβαίωσή τους από τον Πωλητή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, χωρίς να απαιτείται επιβεβαίωση παραλαβής από τον Αγοραστή. Ο πωλητής δεν θεωρεί σε καμία περίπτωση ότι μια μη επιβεβαιωμένη παραγγελία έχει την αξία σύμβασης. Ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν υπάρχει σύμβαση ελλείψει επιβεβαίωσης της παραγγελίας που εκδίδεται από τον Πωλητή. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι εάν το συμβατικό τίμημα δεν εισπραχθεί πραγματικά μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, η σύμβαση λύεται αυτόματα.

4.4. Ως ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης θεωρείται η ημερομηνία διαβίβασης, σε σταθερό μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή SMS), της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον Πωλητή. Η σύμβαση συνάπτεται για κάθε μεμονωμένη παραγγελία, με άμεση εκτέλεση, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στους παρόντες ΓΟΣ.

4.5. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας, αυτή μπορεί να ανακληθεί/τροποποιηθεί μόνο με τη συγκατάθεση του Πωλητή, με τον Αγοραστή να επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που επωμίζεται ο Πωλητής με την εκτέλεση της παραγγελίας μέχρι εκείνη τη στιγμή.

4.6. Σε περίπτωση ενδεχόμενων σφαλμάτων λειτουργίας του ιστότοπου ή του συστήματος διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων σφαλμάτων (εσφαλμένη εισαγωγή πληροφοριών στη βάση δεδομένων), με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η τιμή, με αποτέλεσμα να προκύπτει μειωμένη ή χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τη μέση τιμή πώλησης που έχει οριστεί από τον Πωλητή για την εν λόγω περίοδο, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, να ακυρώσει την παράδοση του αντίστοιχου προϊόντος και να ενημερώσει τον πελάτη τηλεφωνικά/ηλεκτρονικά/SMS, το συντομότερο δυνατό, για το σφάλμα που συνέβη, εφόσον το προϊόν δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Η απλή γραπτή ανακοίνωση του Πωλητή, η οποία αποστέλλεται σε σταθερό μέσο στον αγοραστή (e-mail/SMS) και στην οποία αναφέρεται ότι η τιμή είναι μειωμένη ή χαμηλότερη από τη μέση τιμή που έχει ορίσει ο Πωλητής, αποτελεί πλήρη απόδειξη για τον αγοραστή της καταγγελίας της σύμβασης και της ακύρωσης της παράδοσης του προϊόντος. Ο Αγοραστής αποδέχεται ρητά και συμφωνεί ότι δεν θα έχει δικαίωμα ένστασης ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση επί των προϊόντων ή υπηρεσιών που αποτέλεσαν αντικείμενο παραγγελιών που είναι αποτέλεσμα λειτουργικών σφαλμάτων, επιπλέον, ο Αγοραστής δηλώνει ρητά ότι δεν θα έχει καμία αξίωση έναντι του Πωλητή ως αποτέλεσμα της καταγγελίας της σύμβασης για τους λόγους αυτούς.

4.7. Σε περίπτωση ειδικών εκδηλώσεων, μπορεί να δρομολογηθεί μια προπαραγγελία, η οποία αντιπροσωπεύει μια παραγγελία με ειδικό καθεστώς για ένα προϊόν που πρόκειται να δρομολογηθεί και μπορεί να αγοραστεί πριν από την κυκλοφορία/φυσική διαθεσιμότητα στο απόθεμα του Πωλητή. Η προ-παραγγελία θα πραγματοποιείται ως κανονική παραγγελία, με μόνη διαφορά την προθεσμία παράδοσης, η οποία θα καθορίζεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και θα γνωστοποιείται από τον Πωλητή στον Αγοραστή κατά την καταχώριση της προ-παραγγελίας, καθώς και μετά από οποιαδήποτε τροποποίησή της.

V. ΤΙΜΉ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

5.1. Για κάθε προϊόν ή υπηρεσία, η τιμή αναφέρεται στον ιστότοπο ή στον τιμοκατάλογο πωλήσεων ή στον κατάλογο προϊόντων. Ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει μονομερώς την τιμή πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Αγοραστή, μέχρι τη στιγμή που ο Αγοραστής υποβάλλει την παραγγελία. Ο πωλητής μπορεί να χορηγεί εκπτώσεις, εκπτώσεις, προσφορές κ.λπ. σύμφωνα με την εμπορική του πολιτική.

5.2. Η εμφανιζόμενη τιμή περιλαμβάνει τη συνολική τιμή των προϊόντων και υπηρεσιών με όλους τους φόρους, με ή χωρίς φόρο μεταφοράς, ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας. Επίσης, δεν παρέχονται υπηρεσίες συναρμολόγησης και δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων.

5.3. Τυχόν αξεσουάρ ή εξαρτήματα στις γραφικές απεικονίσεις, τα οποία δεν αναφέρονται στο περιγραφικό κείμενο του προϊόντος, δεν θεωρούνται μέρος του εν λόγω προϊόντος και, κατά συνέπεια, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του.

5.4. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει την τιμή, όπως εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στον τιμοκατάλογο, βάσει του τιμολογίου που εκδίδει ο Πωλητής. Το εκδοθέν τιμολόγιο θα κοινοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομείο/κουριερ μαζί με το προϊόν. Εάν το τιμολόγιο κοινοποιείται ταχυδρομικώς/με courier ή μαζί με το προϊόν, το τιμολόγιο θεωρείται αποδεκτό κατά τη στιγμή της παραλαβής του φακέλου/δέματος από τον Αγοραστή, η οποία αποδεικνύεται από την επιβεβαίωση παραλαβής, χωρίς να είναι απαραίτητη η υπογραφή και η σφραγίδα του τιμολογίου.

5.5. Η πληρωμή των παραγγελθέντων προϊόντων μπορεί να γίνει σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που δέχεται ο Πωλητής και εμφανίζονται στον ιστότοπο, κυρίως με τραπεζική κάρτα ή με αντικαταβολή.

5.6. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής, μετά την επιτυχή καταχώριση της παραγγελίας, η αντίτιμο των προϊόντων θα δεσμευτεί στο λογαριασμό του αγοραστή, για να εισπραχθεί από τον Πωλητή μόνο μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

5.7. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για την πολιτική και τους εμπορικούς όρους που χορηγούνται από τους χρηματοδότες των οποίων τα μέσα χρηματοοικονομικής πληρωμής χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των παραγγελιών που πραγματοποιούνται.

5.8. Εάν ο Αγοραστής επιλέξει την ηλεκτρονική πληρωμή με κάρτα, τότε η υποχρέωση πληρωμής του Αγοραστή θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί μόνο όταν πιστωθεί ο λογαριασμός του Πωλητή. Εάν προκύψουν σφάλματα κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωμής με κάρτα ή μέσω εξειδικευμένου ιστότοπου, μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πωλητή, που ενδέχεται να οδηγήσουν στη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης πληρωμής από τον Αγοραστή, η σύμβαση λύεται αυτομάτως δυνάμει της παρούσας σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 του ν. 4412/2016. 1553 του Αστικού Κώδικα, χωρίς να καθυστερήσει ο Αγοραστής. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Αγοραστή εντός 3 εργάσιμων ημερών για το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής, μια πτυχή που οδήγησε στη νόμιμη λύση της σύμβασης και δεν θα έχει καμία υποχρέωση να παραδώσει ή να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα . Ο Πωλητής δεν υποχρεούται να διερευνήσει την αιτία του σφάλματος, αλλά μπορεί να προσφέρει υποστήριξη στον Αγοραστή εντός των ορίων της διαθεσιμότητας, της ικανότητας και της ευθύνης του.

5.9. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής με κάρτα, η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους επεξεργαστές πληρωμών, ο Πωλητής δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την κάρτα πληρωμής.

VI. ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

6.1. Ο Πωλητής θα αποστέλλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με σύστημα ταχυμεταφορών από πόρτα σε πόρτα στον Αγοραστή. Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι 24-48 ώρες για τη Ρουμανία και 2-7 ημέρες για το εξωτερικό, ενώ ο χρόνος αυτός επηρεάζεται από την οργάνωση της εταιρείας ταχυμεταφορών και τον προορισμό παράδοσης. Η προθεσμία παράδοσης θεωρείται ότι έχει τηρηθεί κατά την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων από τον Πωλητή.

6.2. Εάν το πακέτο δεν μπορεί να παραδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, όπως ο παραλήπτης δεν ανταποκρίνεται, η διεύθυνση που έχει δηλωθεί είναι λανθασμένη, δεν έχει καταβληθεί η τιμή επιστροφής κ.λπ., το πακέτο θα επιστρέφεται στον αποστολέα, οπότε ο Αγοραστής θα επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα αποστολής και τα λοιπά έξοδα που είχε ο Πωλητής με την παράδοση.

6.3. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για καθυστερημένες αποστολές, απώλεια, καταστροφή, ζημιά, μη παράδοση ή εσφαλμένη παράδοση οποιασδήποτε αποστολής ή μέρους αυτής.

6.4. Η συσκευασία των προϊόντων περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης των προϊόντων. Τα πωλούμενα προϊόντα θα φέρουν σήμανση, ετικέτα και σφραγίδα σύμφωνα με τον νόμο.

6.5. Οι εφαρμογές που αποτελούν αξεσουάρ των προϊόντων ή των υπηρεσιών και προορίζονται για χρήση υπό τις καλύτερες συνθήκες, μπορούν να μεταφορτωθούν από την ιστοσελίδα ή από άλλο κατάλογο που υποδεικνύει ο πωλητής. Για την αποτελεσματική εκτέλεση αυτών των εφαρμογών, ο Αγοραστής θα πρέπει να διαθέτει μονάδα δίσκου που να πληροί τις απαιτήσεις συστήματος που ανακοινώνονται από τον Πωλητή με οποιονδήποτε τρόπο.

VII. ΑΠΟΔΟΧΉ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑΣ

7.1. Η παραλαβή γίνεται όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παραγγελία.

7.2. Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει ότι τα προϊόντα που παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο έδαφος της Ρουμανίας κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

7.3. Η κυριότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μεταβιβάζεται κατά την παράδοση, μετά την πραγματική είσπραξη του οφειλόμενου ως τιμήματος ποσού από τον αγοραστή.

VIII. ΑΝΆΛΗΨΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

8.1. Ο Πωλητής φέρει τον κίνδυνο τυχαίας απώλειας των προϊόντων και είναι υπεύθυνος για αυτά μέχρι τη στιγμή της αποστολής τους στον Αγοραστή.

8.2. Μετά την παράδοση των προϊόντων, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή ζημίας τους μεταβιβάζεται στον Αγοραστή ή στον τρίτο που έχει οριστεί να αναλάβει τα προϊόντα. Η επέλευση των προαναφερθέντων γεγονότων, αντίστοιχα η καταστροφή ή η ζημία τους, δεν καθορίζει την εξάλειψη των υποχρεώσεων πληρωμής των προϊόντων από τον Αγοραστή.

IX. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ/ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

9.1. Η πώληση των προϊόντων δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης για τον αγοραστή. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το προϊόν, ο Αγοραστής έχει την υποχρέωση να συναρμολογήσει το προϊόν σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες συναρμολόγησης του παραδιδόμενου προϊόντος και να ακολουθήσει τα υπόλοιπα απαραίτητα βήματα για την καλλιέργεια των φυτών.

9.2. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την ορθή εγκατάσταση του προϊόντος και τη λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες.

9.3. Για να εξασφαλιστεί μια καλύτερη εμπειρία στη χρήση του προϊόντος, ο Πωλητής παρέχει μια εφαρμογή διαχείρισης της καλλιέργειας φυτών, αλλά η χρήση του προϊόντος δεν εξαρτάται από την πρόσβαση στην εφαρμογή.

X. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

10.1. Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του για υπαναχώρηση.

10.2. Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές:

α) συμβάσεις υπηρεσιών, μετά την πλήρη εκτέλεση των υπηρεσιών, εφόσον η εκτέλεση έχει αρχίσει με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και αφού επιβεβαιώσει ότι έχει λάβει γνώση του γεγονότος ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης από επαγγελματία,

β) προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υποβάλλει ο καταναλωτής ή που είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις ανάγκες του,

γ) παροχή προϊόντων που ενδέχεται να φθαρούν ή να λήξουν γρήγορα,

δ) προμήθεια σφραγισμένων προϊόντων που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή,

ε) την προμήθεια προϊόντων που μετά την παράδοση, σύμφωνα με τη φύση τους, αναμειγνύονται αδιαχώριστα με άλλα στοιχεία,

10.3. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από:

α) την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, στην περίπτωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών,

β) την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα και υποδεικνυόμενος από τον καταναλωτή, λαμβάνει τη φυσική κατοχή των προϊόντων, στην περίπτωση συμβάσεων πώλησης, ή:

(i) εάν ο καταναλωτής παραγγέλνει μέσω μιας ενιαίας παραγγελίας πολλαπλά προϊόντα που θα παραδοθούν χωριστά, την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος, πλην του μεταφορέα και υποδεικνυόμενος από τον καταναλωτή, λαμβάνει στη φυσική του κατοχή το τελευταίο προϊόν,

(ii) σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος που αποτελείται από περισσότερες παρτίδες ή μέρη, την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα και υποδεικνυόμενος από τον καταναλωτή, λαμβάνει στη φυσική του κατοχή το τελευταίο προϊόν ή το τελευταίο μέρος,

(iii) στην περίπτωση συμβάσεων περιοδικής παράδοσης προϊόντων για καθορισμένη χρονική περίοδο, την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα και υποδεικνυόμενος από τον καταναλωτή, αναλαμβάνει τη φυσική κατοχή του πρώτου προϊόντος,

10.4. Η απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση μπορεί να ληφθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με σαφή δήλωση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή που αναφέρονται στους παρόντες ΓΟΣ ή στον ιστότοπο.

β) υποβολή του υποδείγματος του εντύπου υπαναχώρησης που παρέχεται από την GEO αριθ. 34/2014 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή που αναφέρονται στους παρόντες ΓΟΣ ή στον ιστότοπο.

Η ανακοίνωση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφίες του προϊόντος, το τιμολόγιο αγοράς και να αποστέλλεται από τον καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών.

10.5. Εκτός εάν ο Πωλητής έχει προσφερθεί να ανακτήσει ο ίδιος τα προϊόντα, ο καταναλωτής επιστρέφει τα προϊόντα ή τα παραδίδει στον Πωλητή ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πωλητή να παραλάβει τα προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών το πολύ από την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποίησε στον Πωλητή την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν τα προϊόντα επιστραφούν από τον καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

10.6. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των προϊόντων, αντίστοιχα τη συσκευασία και το τέλος μεταφοράς. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, με συνημμένο το τιμολόγιο, χωρίς σημάδια φυσικής φθοράς ή ζημίας.

10.7. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτει από το χειρισμό τους, εκτός από την αναγκαία για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

10.8. Εάν ο καταναλωτής επιστρέψει ένα προϊόν που παρουσιάζει φυσικές μεταβολές, πιο συγκεκριμένα το προϊόν είναι χτυπημένο, σπασμένο, γρατζουνισμένο, λεκιασμένο, κατεστραμμένο, εμποτισμένο με εξωτερικές ουσίες, ραγισμένο, σκισμένο, και το στοιχείο αυτό δεν αναφερθεί ως ελαττωματικής αισθητικής εντός των πρώτων 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος, τότε ο καταναλωτής ευθύνεται για τη μείωση της αξίας του προϊόντος που προκύπτει από το χειρισμό του, η οποία υπερβαίνει το όριο που είναι απαραίτητο για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας του αγαθού. Παράλληλα, θεωρείται ενέργεια που δεν γίνεται αποδεκτή από τον Πωλητή και η οποία οδηγεί, κατά συνέπεια, στη μείωση της αξίας του προϊόντος και στην αποσφράγιση των αναλώσιμων εξαρτημάτων του.

10.9. Μεταχειρισμένα προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν φυσικές και μη αντιληπτές αλλαγές καθώς και αισθητικά ελαττώματα εντός των πρώτων 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος, γίνονται δεκτά για επιστροφή, αλλά ο πωλητής θα αφαιρέσει από την αξία των προϊόντων ένα τέλος συμμόρφωσης για τη μείωση της αξίας τους. Το τέλος συμμόρφωσης αντιπροσωπεύει το κόστος της εξυγίανσης, του καλλωπισμού, της επισκευής, της αντικατάστασης τυχόν κατεστραμμένων μερών και της επαναφοράς του προϊόντος σε εμπορική μορφή. Εάν το επιστρεφόμενο προϊόν δεν μπορεί να ανακαινιστεί λόγω φθοράς/μεγάλων φυσικών αλλαγών, τότε η αξία του τέλους συμμόρφωσης θα θεωρηθεί ίση με την αξία του επιστρεφόμενου προϊόντος. Το τέλος συμμόρφωσης θα κοινοποιηθεί στον καταναλωτή μόλις αυτό καθοριστεί από τον πωλητή.

10.10. Ο πωλητής επιστρέφει τα ποσά που έλαβε ως πληρωμή από τον καταναλωτή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, έχοντας τη δυνατότητα να αναβάλει την επιστροφή μέχρι την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων που αποτέλεσαν αντικείμενο της πώλησης ή μέχρι τη στιγμή της παραλαβής της απόδειξης από τον καταναλωτή ότι έστειλε τα προϊόντα στον πωλητή, λαμβάνοντας υπόψη την πλησιέστερη ημερομηνία.

10.11. Ο πωλητής θα χρησιμοποιεί τους ίδιους τρόπους πληρωμής με αυτούς που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει για άλλον τρόπο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να καταβάλει προμήθειες μετά την επιστροφή. Ο πωλητής δεν θα επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα εάν ο καταναλωτής έχει επιλέξει ρητά διαφορετικό τύπο παράδοσης από την τυπική παράδοση που προσφέρει ο πωλητής.

10.12. Το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ισχύει μόνο για τους καταναλωτές που είναι φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Το νομικό πρόσωπο, ως αγοραστής, δεν έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει από μια συναφθείσα σύμβαση, ωστόσο, τα προϊόντα που αγοράζονται από νομικό πρόσωπο μπορούν να επιστραφούν εντός 48 ωρών από την παραλαβή τους, μόνο εάν έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα ή εάν είναι ελαττωματικά. Ο πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το χειρισμό, τη μεταφορά, τη συναρμολόγηση που πραγματοποιεί ο αγοραστής, ούτε αποδέχεται την επιστροφή προϊόντων που έχουν ελαττώματα που οφείλονται σε αυτές τις αιτίες.

XI. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ

11.1. Ο πωλητής εγγυάται ότι τα πωλούμενα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας του τομέα. Τα προϊόντα είναι καινούργια, στην αρχική τους συσκευασία και προέρχονται από πηγές εξουσιοδοτημένες από κάθε μεμονωμένο κατασκευαστή.

11.2. Στην περίπτωση των πλαστικών προϊόντων, ο πωλητής εγγυάται ότι το πλαστικό είναι Non-BPA, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, δεν αποχρωματίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και δεν μολύνει τους σπόρους. Εγγυάται επίσης ότι ακολουθούνται όλοι οι κανονισμοί συμμόρφωσης και ασφάλειας σχετικά με τα προϊόντα διατροφής και τις συσκευασίες, ώστε να

- δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων,

- δεν προκαλούν καμία απαράδεκτη αλλαγή στη σύνθεση των τροφίμων- ή

- δεν αλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους.

11.3. Λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές διατάξεις και το γεγονός ότι τα πλαστικά ή χαρτονένια απορρίμματα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ο αγοραστής πρέπει να έχει υπόψη του ότι έχει την υποχρέωση να μην απορρίπτει τα απορρίμματα αυτά ως αστικά απόβλητα αδιαχώριστα και να τα συλλέγει χωριστά. Η συλλογή αυτών των αποβλήτων θα γίνεται μέσω των κέντρων συλλογής που οργανώνονται από εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς για τη συλλογή αποβλήτων.

XII. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

12.1. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από τον Πωλητή επωφελούνται από όρους εγγύησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εμπορικές πολιτικές των κατασκευαστών.

12.2. Η περίοδος της εγγύησης νομικής συμμόρφωσης που παρέχεται στα προϊόντα είναι 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης στον καταναλωτή. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η εμπορική περίοδος εγγύησης είναι 1 έτος από την ημερομηνία παράδοσης.

12.3. Στην περίπτωση των σπόρων, η περίοδος ισχύος είναι αυτή που αναφέρεται στη συσκευασία ή σε οποιοδήποτε έγγραφο που συνοδεύει τα προϊόντα αυτά.

12.4. Η απόδειξη της εγγύησης γίνεται με το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στην καταγγελία που υποβάλλεται.

12.5. Τα προϊόντα έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών. Προκειμένου η χρήση αυτών των προϊόντων να πραγματοποιείται υπό βέλτιστες συνθήκες, είναι απαραίτητη η χρήση και η συντήρηση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης.

12.6. Καταστάσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή της εγγύησης

- εκπλήρωση των σκοπών και των ιδιοτήτων του προϊόντος, που δηλώνει ή εμφανίζει ο πωλητής, ακόμη και αν δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες του αγοραστή

- χρήση του προϊόντος χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης

- κανονική φθορά του προϊόντος,

- σκουριά των μεταλλικών μερών, εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης

- η χρήση άλλων εξαρτημάτων ή σπόρων από αυτά που παρέχονται ή έχουν εγκριθεί από τον πωλητή

- ελλείψεις που προκαλούνται από απρόσεκτη χρήση ή ατυχήματα - π.χ. γρατζουνιές, σπασίματα, θραύσματα, επιφανειακές ρωγμές, εγκαύματα, καμπύλες, φράξιμο των σωλήνων κ.λπ.

- ελλείψεις που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση και είναι αντίθετες με τον σκοπό του προϊόντος

- μούχλα, σκνίπες και ψύλλοι που μπορεί να εμφανιστούν στο οικοσύστημα, με τη μη τήρηση των συστάσεων καθαρισμού που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

12.7. Η εγγύηση δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης, πέραν της αξίας του ίδιου του προϊόντος.

12.8. Η εγγύηση ισχύει μόνο μετά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του Πωλητή.

12.9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αλλά και στην περίπτωση της εμπορικής εγγύησης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων, να επωφεληθεί από ανάλογη μείωση της τιμής ή να επιτύχει την καταγγελία της σύμβασης υπό τους όρους που προβλέπονται από την GEO αριθ. 140/2021. Η επισκευή ή η αντικατάσταση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόστος, εντός εύλογης προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από τη στιγμή που ο πωλητής ενημερώθηκε από τον αγοραστή για τη μη συμμόρφωση, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και την πολυπλοκότητα των αγαθών, τη φύση και τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης και την προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της επισκευής ή της αντικατάστασης. Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εάν η μη συμμόρφωση είναι ήσσονος σημασίας.

12.10. Τα παράπονα σχετικά με προϊόν υπό εγγύηση αποστέλλονται στα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή, συνοδευόμενα από το τιμολόγιο αγοράς και φωτογραφίες του καταγγελλόμενου προβλήματος, και επιλύονται ως εξής

- Το προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό παραδίδεται ή αποστέλλεται στον Πωλητή μαζί με τη γνωστοποίηση του ελαττώματος και αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς. Εάν το προϊόν αποσταλεί με courier, τα έξοδα θα βαρύνουν τον αγοραστή.

- Ο πωλητής θα προχωρήσει, μέσω του προσωπικού του, στην εξακρίβωση της ύπαρξης ελαττώματος που οφείλεται σε κατασκευαστικά ελαττώματα του προϊόντος που δηλώθηκε.

- Εάν, μετά την εξέταση, επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ενός τέτοιου ελαττώματος, ο πωλητής θα προβεί στην αποκατάσταση ή αντικατάσταση του προϊόντος, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και στην επιστροφή των εξόδων μεταφοράς.

- Εάν η ύπαρξη κατασκευαστικού ελαττώματος διαψευστεί ή διαπιστωθεί ότι το προϊόν έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας του Αγοραστή ή άλλων αιτιών, η παραλαβή του θα απορρίπτεται. Τα ελαττώματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης με υπαιτιότητα του αγοραστή θα επισκευάζονται με έξοδα του τελευταίου.

12.11. Μέχρι να επιλυθεί η καταγγελία, ο Αγοραστής δεν απαλλάσσεται από την καταβολή του τιμήματος των αγορασθέντων προϊόντων.

XIII. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

13.1. Ο Πωλητής και ο Αγοραστής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν το απόρρητο των εγγράφων και κάθε εμπιστευτικής πληροφορίας που περιέρχεται σε γνώση τους από τη μεταξύ τους συμβατική σχέση. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι δημόσιες πληροφορίες ή τα έγγραφα ή για τα οποία τα μέρη συμφωνούν ότι μπορούν να παρουσιαστούν σε τρίτους

13.2. Η κατηγορία των εμπιστευτικών πληροφοριών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα σχέδια ανάπτυξης, τους οικονομικούς όρους, τα επιχειρηματικά σχέδια, την ταυτότητα των εταίρων, τα επιχειρηματικά αρχεία, τους καταλόγους πελατών, τα αρχεία έργων, τις εκθέσεις αγοράς, τα αρχεία των εργαζομένων, τα εγχειρίδια, τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των επιχειρήσεων, τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες του εργοστασίου, τις τεχνολογίες ή τα σχέδια των προϊόντων και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να γνωστοποιηθεί από το ένα μέρος στο άλλο ή στην οποία μπορεί να δοθεί πρόσβαση στο ένα μέρος από το άλλο μέρος βάσει της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης.

13.3. Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που απαριθμούνται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο είναι χρονικά απεριόριστες.

13.4. Εάν τα μέρη δεν προβλέπουν διαφορετικά, η παραβίαση των υποχρεώσεων του παρόντος κεφαλαίου συνεπάγεται την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο άλλο μέρος με την επιδίκαση αποζημίωσης ανάλογης προς την αξία της ζημίας που προκλήθηκε.

XIV. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

14.1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 679/2016 και άλλους εφαρμοστέους νόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

14.2. Ο πωλητής επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως όνομα και επώνυμο, ιθαγένεια, διεύθυνση (κατοικία/διαμονή), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικός αριθμητικός κωδικός και η σειρά και ο αριθμός του εγγράφου ταυτότητας, τηλέφωνο/φαξ, τραπεζικός λογαριασμός , υπογραφή, κατά περίπτωση.

14.3. Οι κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των συμβάσεων εντός του Πωλητή, οι κρατικές αρχές, άλλες εταιρείες του ομίλου, οι συμβατικοί συνεργάτες (π.χ. λογιστής, ταχυμεταφορέας κ.λπ.). Τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στο εξωτερικό για την εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση παραγγελιών από το εξωτερικό.

14.4. Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα είναι για τη διάρκεια της σύμβασης και επιπλέον 2 έτη.

14.5. Το υποκείμενο των δεδομένων θα μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δικαιώματα:

- το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα,

- το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση ή ενημέρωση όταν τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή,

- το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω),

- το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων - για την περίοδο επαλήθευσης της ακρίβειας των εν λόγω δεδομένων),

- το δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης ατομικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ,

- το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας για την προστασία των δεδομένων,

- το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,

- το δικαίωμα ενημέρωσης από τον φορέα εκμετάλλευσης,

- το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, σύμφωνα με το νόμο.

XV. ΑΝΩΤΈΡΑ ΒΊΑ ΚΑΙ ΤΎΧΗ

15.1. Ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες περιστάσεις απαλλάσσουν το μέρος που την επικαλείται από την ευθύνη για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, αλλά μόνο στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εκπλήρωση αυτή εμποδίζεται ή καθυστερεί λόγω της κατάστασης ανωτέρας βίας, με την απαίτηση να ειδοποιηθεί ο συμβαλλόμενος εταίρος εντός 3 ημερών από την εμφάνιση της κατάστασης αυτής.

15.2. Η λήξη της κατάστασης πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στον αντισυμβαλλόμενο και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υπό τις καλύτερες συνθήκες.

XVI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΏΝ

16.1. Οποιαδήποτε δυσαρέσκεια που σχετίζεται με την πρόσβαση, τη χρήση, την εγγραφή στον ιστότοπο, την πραγματοποίηση παραγγελίας, τις πτυχές που σχετίζονται με την πραγματοποιηθείσα παραγγελία και άλλα, θα πρέπει να γνωστοποιείται απευθείας σε εμάς στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον ιστότοπο ή στους παρόντες ΓΟΠ.

16.2. Το παράπονο θα καταχωρείται και θα διατυπώνεται γραπτή απάντηση, η οποία θα αποστέλλεται στην αναγραφόμενη διεύθυνση εντός το πολύ 5 εργάσιμων ημερών.

16.3. Ο αγοραστής δηλώνει ότι συμφωνεί να μην δημοσιοποιήσει τα εν λόγω παράπονα (στα κοινωνικά δίκτυα, στα μέσα ενημέρωσης, σε συζητήσεις σε ιδιωτικά πάρτι ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) με την επιφύλαξη της ανάληψης των ζημιών που προκαλούνται για τη βλάβη της εικόνας που προκαλείται στην εταιρεία από τις ενέργειες αυτές.

XVII. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

17.1. Η σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ρουμανικό δίκαιο.

17.2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σε σχέση με τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας, ερμηνείας, εκτέλεσης ή καταγγελίας της σύμβασης, θα επιλύεται φιλικά και εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η διαφορά θα παραπέμπεται στα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση του κοινού δικαίου της Ρουμανίας.

XVIII. Ηλεκτρονικές πληρωμές

18. 1 Ασφάλεια ιστοτόπου για ηλεκτρονικές πληρωμές: SSL

18. 2 Φορέας επεξεργασίας: Netopia Payments

18. 3 Αποδεκτά δίκτυα πληρωμών: Visa και Mastercard

18. 4 Αποδεκτό νόμισμα: Ευρώ.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.