Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

GDPR

Säkerheten för dina uppgifter är det viktigaste för oss, det är därför vi behandlar alla aspekter av ditt dataskydd med SERIOUSNESS och COMMITMENT.

Från och med den 25 maj 2018 genomfördes förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (förordning om allmänt dataskydd) känd som GDPR (allmän dataskyddsförordning). Detta innebär att alla operatörer/enheter som behandlar personuppgifter måste tillämpa dessa nya krav och på ett transparent sätt tillhandahålla information om hur uppgifterna behandlas.

Varför behandlas mina uppgifter?

Med tanke på behovet av att följa bestämmelserna i GDPR, samt det faktum att vi är dedikerade till att ta hand om dina personuppgifter (som kan inkludera namn, efternamn, e-postadress, etc. beroende på syftet med behandlingen) som finns i våra uppgifter, informerar vi dig om att de endast används i syfte att framgångsrikt slutföra de processer som utförs i förhållande till dig (vi nämner några processer utan att begränsa oss till dessa: bokning/försäljning/orderbehandling, transport och leveranser, garantier och service, underhåll kundrelationer - kundsupporttjänst, genomföra rekryteringsprocesser, skicka reklaminformation, statistisk analys, etc.).

Vilka alternativ har jag?

För att utöva dina rättigheter avseende behandlingen av personuppgifter och i denna mening, vänligen se avsnittet: Den registrerades rättigheter [länk på sidan till avsnittet Dina rättigheter]

Hur får jag reda på mer om de nya bestämmelserna?

Vi värnar om skyddet och säkerheten för dina uppgifter och vill att du ska vara informerad och kunna fatta välgrundade beslut om hur den information du lämnar till oss används.

I detta avseende hänvisar vi till följande avsnitt för att lära dig mer om tillämpningen av "GDPR" från och med den 25 maj 2018 och hur detta översätts till vår relation.

Hur kan jag kontakta dig?

Om du fortfarande har några frågor eller vill ha mer information om dataskydd, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande på Babel@BabylonGarden.com så svarar vi dig så snart som möjligt.

Observera: AGRO INFINITY SRL följer all lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Information om tillämpningen av "GDPR" inom AGRO INFINITY SRL

1. Inledning:

Från och med den 25 maj 2018, förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän förordning om dataskydd) nedan kallad "GDPR-förordningen".

Ta del av informationen i detta dokument eftersom det uttrycker företaget AGRO INFINITY SRL:s policy för behandling av personuppgifter.

Inom AGRO INFINITY SRL behandlar vi personuppgifter uteslutande inom ramen för de rättsliga bestämmelserna om skydd av personuppgifter, se den rättsliga grunden [länk på sidan till avsnittet Rättslig grund].

Definitioner:

● Operatör = Den operatör som ansvarar för databehandling i enlighet med GDPR-förordningen är AGRO INFINITY SRL, ett företag med privat kapital, registrerat i handelsregistret med nr J12/3664/2022, skattekod RO46331452 och säte i Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Rumänien, nedan kallad "Operatören" eller "AGRO INFINITY SRL".

● Kontaktuppgifter för dataskydd (DPO) = Adress till vilken begäran om information om behandling av personuppgifter kan skickas: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Romania, AGRO INFINITY SRL Headquarters - to the attention of the DATA PROTECTION OFFICER or to the e-mail address: Babel@BabylonGarden.com

● Cookies = En "cookie" är en liten fil som vanligtvis består av bokstäver och siffror. Den laddas ner till minnet på en dator eller annan typ av enhet som används för internetsurfning (smartphone, surfplatta etc.), när användaren går in på en viss webbplats.

● Registrerad i den mening som avses i GDPR-förordningen = identifierad eller identifierbar fysisk person (som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till ett identifieringselement: namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till ett eller flera specifika element, specifika för hans fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet). Den berörda personen kan vara den sökande av en tjänst som erbjuds av operatören, liksom alla andra fysiska personer vars personuppgifter överförs till operatören (till exempel en kund eller potentiell kund, en användare av operatörens webbplats etc.).

● Kategorier av behandlade uppgifter = Personuppgifter (förnamn, efternamn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress etc.) behandlas av oss endast om du anger dessa uppgifter i ett fält på webbplatsen eller skickar dem till oss via e-post. Icke-personliga uppgifter (anonyma - IP-adress, datum och tid för åtkomst, mängd överförd data, information om webbläsare och operativsystem som används etc.) lagras och behandlas för interna ändamål relaterade till systemet och för statistiska ändamål.

● Behandling av personuppgifter: varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, med eller utan användning av automatisk databehandling, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, utdrag, konsultering, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter:

Enligt förordning (EU) 2016/679 och relaterad lagstiftning är de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter strikt relaterade till förhållandet mellan AGRO INFINITY SRL och den registrerade. Den information du ger oss behandlas med största konfidentialitet och uteslutande för de ändamål för vilka den samlades in.

Se nedan detaljerna om de syften för vilka vi behandlar data och den rättsliga grunden:

2.1. Avtal och hantering av kundrelationer:

a. Tillgång till webbplatsen:

Varje gång en användare öppnar en sida i vår onlinebutik och varje gång en fil öppnas, sparas åtkomstdata av oss och delvis av tredje part i form av protokollfiler. Varje datauppsättning innehåller: Internetsidan från vilken du kommer åt vår sida, IP-adress, datum och tid för åtkomst, kundförfrågan, http-svarskod, mängd data som överförs, information om webbläsaren och operativsystemet som används av dig.

b. Geografisk plats:

Med hjälp av geolokalisering, med hjälp av IP-adressen, är det tekniskt möjligt att uppskatta platsen för Internetanvändaren. För att direkt kunna visa erbjudanden och artiklar från närmaste AGRO INFINITY SRL-butik och/eller erbjudanden och artiklar avsedda för kunder från ett specifikt geografiskt område / specifikt land, lagras IP-adressen och används för geografisk lokalisering. När den aktuella sessionen är klar lagras inte IP-adressen hos oss för geografisk lokalisering.

Obs: Vissa trafikuppgifter (t.ex. IP-adresser eller andra identifierare för de enheter med vilka du kommer åt vår webbplats) kan under vissa omständigheter vara personuppgifter och vi kommer att behandla dem som sådana.

c. Uppgifter om kundkonton:

När du skapar ett kundkonto med hjälp av alternativet "ny kund" kommer dina uppgifter att sparas i AGRO INFINITY SRL:s företagsdatabas. Du har möjlighet att när som helst begära radering av dina uppgifter och ditt kundkonto. Om du gör en beställning på vår webbplats kommer uppgifterna att behandlas i syfte att framgångsrikt genomföra försäljningsprocessen.

d. Uppgifter för att göra en beställning:

De lagrade personuppgifterna kommer att användas för att fullgöra avtal och behandla dina förfrågningar. Efter slutförandet av kontraktet eller din begäran sparas dina uppgifter med hänsyn till lagringsperioderna enligt skatte- och kommersiell lagstiftning och i förekommande fall under den tid som är nödvändig för att skydda operatörens rättigheter.

e. Uppgifter för nyhetsbrevstjänsten:

När du tillhandahåller dina uppgifter för att dra nytta av vår nyhetsbrevstjänst, används dina uppgifter av AGRO INFINITY SRL endast för marknadsförings- och direktmarknadsföringsändamål, information, skicka meddelanden etc.

Genom direktmarknadsföringsåtgärder kan vi hålla dig informerad om våra tjänster och kampanjer, med respekt för gällande lagbestämmelser.

Användningen av data upphör så snart du avregistrerar dig från nyhetsbrevstjänsten. Du har möjlighet att när som helst och kostnadsfritt avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att: gå till avsnittet "Prenumerationer" i ditt konto, markera alternativet "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet eller skicka ett e-postmeddelande till Babel@BabylonGarden.com där du uttryckligen ber om att få avsluta prenumerationen.

f. Kommunikation via e-post

Vi kan använda de uppgifter som du har lämnat till oss för att skicka kommunikation via meddelande till e-postadressen. Om du har registrerat dig för något av våra nyhetsbrev kommer vi att skicka denna information till den e-postadress som du har angett. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet.

g. Prenumerationer

I syfte att tillhandahålla tjänster, leverera varor och göra betalningar baserat på relevanta avtal (inklusive prenumerationer), kan vi behandla dina personuppgifter, såsom identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, bankuppgifter. Denna behandling baseras på fullgörandet av ett avtal som abonnenterna är part i eller en rättslig förpliktelse som åligger oss.

För att ingå en prenumeration samlas följande uppgifter in: namn, efternamn, ålder, adress, telefonnummer, e-postadress, fax och bankuppgifter om betalning sker med kort.

h. Kontroll av beteende

AGRO INFINITY SRL är ett samhälle med civiliserad debatt. Vi kan använda dina personuppgifter för att förhindra all aktivitet som är olaglig, förbjuden på webbplatsen eller som skadar andras aktivitet på webbplatsen.

i. Tävlingar

I samband med ditt deltagande i de olika tävlingar som anordnas via vår webbplats kan vi samla in och behandla dina personuppgifter i syfte att utse vinnare, tilldela priser och centralisera statistiska rapporter om konsumenter, samt kommunicera med dig och andra personer i samband med ovanstående.

På samma villkor som visas, beroende på karaktären eller arten av en viss tävling, kan vi också publicera fotografier, videoinspelningar, ljudinspelningar eller audiovisuella inspelningar av dig.

➢ LAGLIGA GRUNDER: Operatörens legitima intresse av att undvika onlinebedrägerier och att säkerställa webbplatsens allmänna funktionalitet, genomförandet av ett avtal och den registrerades samtycke, beroende på vad som är fallet.

2.2. Företagsadministration:

a. Policy för cookies

För att förbättra din surfupplevelse använder vi cookies som underlättar för besökare att använda AGRO INFINITY SRL:s onlinebutik.

I allmänhet är cookies roll att säkerställa en snabb och enkel interaktion mellan användare och webbplatser. Cookies används också så att användarna enkelt kan återuppta sina aktiviteter vid nästa åtkomst till en tidigare besökt webbplats. I princip talar cookies om för servern vilka sidor som ska visas för användaren, utan att användaren behöver komma ihåg vilka sidor han eller hon har besökt eller navigera på hela webbplatsen från början. Mer information finns i vår policy för cookies.

b. Annonsering

Våra sidor kommer att visa annonser, av vilka många påverkas av dina val och preferenser på webbplatsen och relaterade konton. Med hjälp av information som samlas in via cookies, demografisk information från tredje parts webbplatser och din aktivitet på webbplatsen kan vi till exempel publicera annonser som kan vara relevanta för dina preferenser (se Cookie Policy.

c. Statistisk analys

Vi har ett berättigat intresse av att förstå hur vår webbplats fungerar, hur den läses och vem vår målgrupp är. För att göra detta sammanställer vi data från flera källor. Vi kan använda dessa uppgifter för att förbättra vissa funktioner, för att ändra avsnitt eller för att ge dig den mest relevanta informationen i bästa möjliga grafiska form.

➢ LAGLIG GRUND: det legitima intresset att ständigt erbjuda förbättrade tjänster till användarna av webbplatsen AGRO INFINITY SRL, att upprätthålla fri tillgång till våra webbplatser men utan att påverka vår ekonomiska verksamhet

Anmärkning:

- I händelse av att vi avser att behandla dina personuppgifter för ett annat ändamål än de som nämns ovan, kommer vi att förse dig, före sådan ytterligare behandling, med information om det sekundära syftet och all relevant information.

- I de fall vi endast kommer att behandla dina personuppgifter med ditt samtycke kommer vi att be om ditt samtycke separat, på ett transparent sätt, när du tillhandahåller dina personuppgifter. Därefter kan du när som helst återkalla ditt samtycke via e-postadressen Babel@BabylonGarden.com, eller till postadressen: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Rumänien till dataskyddsombudet. Återkallandet av samtycket påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan samtycket återkallades.

2.3. Rekryteringsverksamhet:

● För att snabbt skicka in din ansökan till en av de lediga tjänsterna inom AGRO INFINITY SRL kan du använda vår onlineavdelning som skapats för detta ändamål och som finns tillgänglig på [webbadress till rekryteringssidan].

● Vi kommer att använda dina uppgifter och dokument uteslutande för att behandla din begäran, respektive för att identifiera en motsvarande position som är tillgänglig inom AGRO INFINITY SRL. De sparas i vår databas, skyddas mot obehörig åtkomst och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter.

➢ LAGLIG GRUND: samtycke från den berörda personen.

3. Dina rättigheter som registrerad avseende behandling av personuppgifter som tillhandahålls

3.1. Den registrerades rättigheter och hur de kan utövas

Enligt GDPR-förordningen har du som registrerad ett antal rättigheter, nämligen

a. Rätt till information och tillgång till personuppgifter: rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte och, om så är fallet, tillgång till dessa uppgifter.

b. Rätten till rättelse: rätten att begära operatören och att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade och/eller att få personuppgifter som är ofullständiga kompletterade, med omnämnandet att när det gäller ett onlinekonto kan du göra dessa ändringar personligen från avsnittet för redigering av kontodata.

c. Rätten till radering av uppgifter ("rätten att bli bortglömd"): rätten att få personuppgifter som rör dig raderade utan onödigt dröjsmål, om vissa skäl som anges i GDPR-förordningen är tillämpliga.

d. Rätten till begränsning av behandling: rätten att få behandlingen begränsad i vissa fall.

e. Rätt till dataportabilitet: rätt att få ut dina personuppgifter och att överföra dem till en annan operatör.

f. Rätten att invända: rätten att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, enligt villkoren i GDPR-förordningen.

g. Rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder som berör eller på liknande sätt påverkar dig i betydande utsträckning.

h. Rätten att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter (ANSPDCP) i den situation där du anser att dina uppgifter inte har behandlats i enlighet med de rättsliga bestämmelserna.

➢ Hur kan du utöva dessa rättigheter?

För att utöva de rättigheter som nämns ovan, vänligen skicka en skriftlig, daterad och undertecknad begäran till e-postadressen: Babel@BabylonGarden.com, eller till postadressen: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Rumänien till dataskyddsombudet.

➢ Hur snabbt svarar vi på dina förfrågningar?

Inom högst en månad räknat från mottagandet av din begäran kommer du att få information om de åtgärder som vidtagits eller, i tillämpliga fall, om skälen till att de begärda åtgärderna inte kan vidtas.

Notera:

- Observera att vi för att tillmötesgå en begäran om tillgång till personuppgifter kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att verifiera den registrerades identitet.

- Enligt GDPR-förordningen kan den ovan nämnda svarsperioden förlängas med högst två månader i situationer där det är nödvändigt, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar, vi kommer att informera dig om denna aspekt, om så blir fallet.

4. Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter

Mottagare som behandlar personuppgifter inom Europeiska unionen är skyldiga att följa samma rättsliga bestämmelser och erbjuda samma skyddsnivå som operatören.

Obs: När det gäller mottagare med verksamhet på Förenta staternas territorium garanterar operatören att de är "Privacy Shield"-certifierade och anses av Europeiska kommissionen tillhandahålla en adekvat skyddsnivå. Listan över företag som ansluter sig till "Privacy Shield" finns på denna webbplats: https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.1. Överföring av uppgifter i syfte att behandla beställningar

Personuppgifter som lagras av AGRO INFINITY SRL överförs till våra samarbetspartners i syfte att slutföra/leverera beställningar. Till exempel kommer dina uppgifter att skickas till kurirföretagen, om du väljer att leverera beställningen med kurir.

Om du väljer alternativet att betala online genom att betala med ett bankkort är det viktigt att veta att denna operation utförs på ett säkert sätt på den webbplats som tillhandahålls av betalningsprocessorn, och AGRO INFINITY SRL överför till processorn för att betala endast uppgifter relaterade till din beställning (AGRO INFINITY SRL har inte tillgång till eller behandlar några personuppgifter som rör bankkortet).

4.2. Överföring av data i syfte att driva nyhetsbrevstjänsten

För att vara säker på att denna tjänst fungerar med de önskade parametrarna använder vi en tredje part som är specialiserad på e-postleverans, nämligen mailchimp.com-plattformen som tillhör The Rocket Science Group. Dess dataskyddspolicy finns här: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Du kan alltid välja bort nyhetsbrevstjänsten - antingen från ditt konto - sektionsnamn, eller genom att trycka på knappen "Avsluta prenumeration" i det mottagna e-postmeddelandet, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till Babel@BabylonGarden.com med en uttrycklig begäran om att avsluta prenumerationen.

4.3. Överföring till offentliga institutioner, domstolar samt behöriga myndigheter för att utreda brott

I särskilda fall, när detta krävs enligt lag, kan företaget [namn på butik/webbplats] tillhandahålla information om personuppgifter till behöriga institutioner.

4.4. Överföring till andra tredje parter

För att ge dig bästa möjliga onlineupplevelse arbetar vi ständigt med att förbättra/underhålla de programvaror som används. I detta syfte har vi ingått utvecklingsavtal med företag som är specialiserade på programmering och underhåll av programvara.

4.5. Plugins för sociala nätverk

Vår webbplats använder "plugins" från sociala nätverksoperatörer (t.ex.: facebook.com, instagram.com, andra sociala nätverk). Alla plugins för sociala medier på vår webbplats är klart och tydligt markerade.

När du besöker våra webbplatser som innehåller ett plugin för sociala nätverk kommer din webbläsare att göra en direktanslutning till servern för den sociala nätverksoperatören. Innehållet i insticksprogrammet överförs från den sociala nätverksoperatörens server direkt till din webbläsare och integreras av den i webbsidan. Genom att integrera plugin-programmet får operatören av det sociala nätverket information om att du har öppnat vår sida. Om en giltig inloggningssession till ett socialt nätverk pågår när du besöker vår webbplats, kan besöket tillskrivas respektive användarkonto. Om du interagerar med insticksprogrammet överförs denna information till operatören av det sociala nätverket och sparas där.

Om du vill förhindra att den sociala nätverksoperatören samlar in dina uppgifter via vår webbplats, måste du koppla bort (dvs. "logga ut") från den sociala nätverksoperatörens tjänst innan du besöker vår webbplats.

Du kan också vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Ta reda på mer genom att besöka sidan Cookies Policy [länk till sidan Cookies Policy - avsnittet Hur kan jag kontrollera cookies]

Information om syftet med och volymen av datalagring samt om vidare bearbetning, användning och de rättigheter du drar nytta av, samt inställningsmöjligheter finns i den sociala nätverksoperatörens dataskyddsdeklarationer, som inte är relaterade till denna dataskyddsdeklaration uppgifterna. När det gäller operatören "facebook" kan du hitta dessa direktiv på https://www.facebook.com/policies/cookies

4.6. Google Adwords/Analytics webbanalystjänst

Vår webbplats använder webbanalystjänsten "Google Adwords/Analytics" från Google Inc. för statistiska ändamål.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"), som i sin tur använder cookies. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen kommer att överföras till och lagras på Googles servrar i USA.

Om anonymiseringen av IP-adressen är aktiverad kommer din IP att förkortas i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra tredje parter som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. IP-anonymisering är aktiverad för denna webbplats. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, generera rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och förse dem med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Den IP-adress som din webbläsare överför kommer inte att associeras med andra data som innehas av Google. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men i den här situationen kanske du inte längre kan använda alla funktioner på webbplatsen. Du kan också välja att inte använda Google Analytics i framtiden genom att ladda ner och installera Google Analytics Opt-out Browser Addon för din webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ytterligare information finns på sidorna: Google Analytics Terms of Service och Google Privacy & Terms.

5. Lagringsperiod för personuppgifter

För att fastställa den period under vilken personuppgifter kommer att behandlas och sparas tar vi hänsyn till den avtalsenliga varaktigheten fram till uppfyllandet av de avtalsenliga skyldigheterna eller syftet och de arkiveringsvillkor som anges i de relevanta rättsliga bestämmelserna. Om du vill ha mer information om hur länge vi behåller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på Babel@BabylonGarden.com.

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kommer dessa personuppgifter endast att behandlas under den period som anges i ditt samtycke, såvida du inte återkallar eller begränsar ditt samtycke innan denna period löper ut. I sådana fall kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för de relevanta ändamålen, med förbehåll för eventuell rättslig skyldighet att behandla personuppgifterna och/eller vårt behov av att behandla personuppgifterna för att utöva våra legitima rättigheter (inklusive andra personers legitima rättigheter).\

6. Datasäkerhet

Vår webbplats och våra andra IT-system skyddas av tekniska och organisatoriska åtgärder mot åtkomst, ändring eller spridning av dina uppgifter av obehöriga personer samt mot förlust eller förstörelse av dina uppgifter.

Du måste alltid behandla dina åtkomstuppgifter konfidentiellt och stänga webbläsarfönstret när du har avslutat ditt besök på vår webbplats.

Vi använder tekniska krypteringsförfaranden för överföring av personuppgifter. Du kan identifiera överföringen av krypterade data (https) genom att visa en stängningssymbol, t.ex. genom att visa en nyckel- eller låssymbol i statusfältet i din webbläsare.

7. Rättslig grund

För ännu mer information kan du läsa den rättsliga grunden:

- Förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (tillgänglig på http://dataprotection.ro/?page=Regulation_nr_679_2016).

- Lag nr 506/2004 om behandling av personuppgifter och skydd av privatlivet inom sektorn för elektronisk kommunikation.

Högsta ledningen åtar sig att se till att denna integritetspolicy respekteras av alla anställda, genom att införa särskilda interna förfaranden/regler för skydd av personuppgifter, i enlighet med den rättsliga grunden för behandlingen av dessa.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.