Политика за поверителност и обработка на лични данни

GDPR

Безопасността на вашите данни е най-важното нещо за нас, затова се отнасяме сериозно и ангажирано към всеки аспект на защитата на вашите данни.

От 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), известен като GDPR (Общ регламент относно защитата на данните). Това означава, че всеки Оператор/субект, който обработва лични данни, трябва да прилага тези нови изисквания и да предоставя прозрачна информация за начина на обработване на данните.

Защо се обработват моите данни?

Като се има предвид необходимостта от спазване на разпоредбите на GDPR, както и фактът, че сме се посветили на грижата за вашите лични данни (които могат да включват име, фамилия, адрес на електронна поща и др. в зависимост от целта на обработката), които се намират в нашите данни, ви информираме, че те се използват само с цел успешно завършване на процесите, извършвани по отношение на вас (споменаваме няколко процеса, без да се ограничаваме до тях: обработка на резервации/продажби/поръчки, транспорт и доставки, гаранции и обслужване, поддържане на отношения с клиенти - обслужване на клиенти, провеждане на процеси по набиране на персонал, изпращане на рекламна информация, статистически анализ и др.)

Какви възможности имам?

За да упражните правата си по отношение на обработката на лични данни и в този смисъл, моля, направете справка в раздела: Правата на субекта на данните [линк в страницата към раздела Вашите права].

Как мога да науча повече за новите разпоредби?

Ние се ангажираме със защитата и сигурността на вашите данни и искаме да бъдете информирани и да вземате информирани решения за това как се използва информацията, която ни предоставяте.

В тази връзка, моля, вижте следните раздели, за да научите повече за прилагането на "GDPR" от 25 май 2018 г. и как това се отразява на нашите взаимоотношения.

Как мога да се свържа с вас?

Ако все още имате някакви въпроси или желаете да получите повече информация, свързана със защитата на данните, моля, изпратете ни имейл на адрес Babel@BabylonGarden.com и ние ще ви отговорим възможно най-скоро.

Забележка: AGRO INFINITY SRL спазва всички законодателни мерки по отношение на защитата на личните данни.

Информация относно прилагането на "GDPR" в рамките на AGRO INFINITY SRL

1. Въведение:

От 25 май 2018 г. започва да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък "Регламент GDPR".

Моля, запознайте се с информацията в този документ, тъй като тя изразява политиката на дружеството AGRO INFINITY SRL по отношение на обработката на лични данни.

В рамките на AGRO INFINITY SRL обработваме лични данни изключително в рамките на законовите разпоредби относно защитата на личните данни, вж. правното основание [линк в страницата към раздел "Правно основание"].

Дефиниции:

Оператор = Операторът, отговорен за обработката на данните по смисъла на Регламента за ОРЗД, е AGRO INFINITY SRL, дружество с частен капитал, вписано в Търговския регистър под № J12/3664/2022, данъчен код RO46331452 и седалище в Клуж-Напока, ул. Liviu Rebreanu no. 2, бл. P19, ет. 7, ап. 40, окръг Клуж, Румъния, наричано по-нататък "Оператор" или "AGRO INFINITY SRL".

● Данни за контакт относно защитата на данните (DPO) = Адрес, на който могат да се изпращат искания за информация относно обработката на лични данни: Клуж-Напока, ул. Liviu Rebreanu no. 2, бл. P19, ет. 7, ап. 40, окръг Клуж, Румъния, седалище на AGRO INFINITY SRL - на вниманието на ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ или на електронния адрес: Babel@BabylonGarden.com

● Бисквитки = "Бисквитка" е малък файл, който обикновено се състои от букви и цифри. Той се изтегля в паметта на компютър или друг вид устройство, използвано за сърфиране в интернет (смартфон, таблет и др.), когато потребителят влезе в определен уебсайт.

● Субект на данни по смисъла на Регламента за ОРЗД = идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификационен елемент: име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или на един/няколко специфични елемента, характерни за неговата физическа, физиологична, генетична, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност). Засегнатото лице може да бъде заявител на услуга, предлагана от Оператора, както и всяко друго физическо лице, чиито лични данни се предават на Оператора (например клиент или потенциален клиент, потребител на уебсайта на Оператора и т.н.).

● Категории обработвани данни = Личните данни (име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща и т.н.) се обработват от нас само ако въведете тези данни в поле от уебсайта или ни ги изпратите по електронна поща. Нелични данни (анонимни - IP адрес, дата и час на достъп, количество прехвърлени данни, информация за използвания браузър и операционна система и т.н.) се съхраняват и обработват за вътрешни цели, свързани със системата, и за статистически цели.

● Обработка на лични данни: означава всяка операция или набор от операции, извършвани с лични данни или набори от лични данни, със или без използването на автоматични средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2. Цели и правно основание за обработване на Вашите данни:

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и свързаното с него законодателство, целите, за които обработваме Вашите лични данни, са строго свързани с отношенията между AGRO INFINITY SRL и субекта на данните. Информацията, която ни предоставяте, се обработва при максимална поверителност и изключително за целите, за които е събрана.

Моля, вижте по-долу подробности за целите, за които обработваме данните, и правното основание:

2.1. Сключване на договори и управление на взаимоотношенията с клиенти:

a. Достъп до уебсайта:

Всеки път, когато потребителят влиза в страница в нашия онлайн магазин и всеки път, когато се отваря файл, данните за достъп се запазват от нас и отчасти от трети страни под формата на протоколни файлове. Всеки набор от данни включва: интернет страницата, от която осъществявате достъп до нашата страница, IP адрес, дата и час на достъпа, заявка на клиента, http код на отговора, количество прехвърлени данни, информация за използвания от Вас браузър и операционна система.

b. Географско местоположение:

С помощта на геолокацията, с помощта на IP адреса, е технически възможно да се определи местоположението на интернет потребителя. За да може директно да се разглеждат офертите и артикулите на най-близкия магазин на AGRO INFINITY SRL и/или офертите и артикулите, предназначени за клиенти от конкретен географски район/конкретна държава, IP адресът се съхранява и използва за целите на географското локализиране. След приключване на текущата сесия IP адресът не се съхранява при нас за целите на географското локализиране.

Забележка: Определени данни за трафика (като IP адреси или други идентификатори на устройствата, с които осъществявате достъп до нашия сайт) при определени обстоятелства могат да бъдат лични данни и ние ще ги третираме като такива.

c. Данни за клиентски акаунти:

Когато създавате клиентски акаунт, използвайки опцията "нов клиент", вашите данни ще бъдат запазени в базата данни на компанията AGRO INFINITY SRL. Имате възможност по всяко време да поискате изтриване на данните си и на клиентския си профил. Ако направите поръчка на нашия уебсайт, данните ще бъдат обработени с цел успешно осъществяване на процеса на продажба.

d. Данни за подаване на поръчка:

Съхранените лични данни ще бъдат използвани за целите на изпълнението на договори и обработката на вашите заявки. След приключването на договора или на вашата заявка данните ви се съхраняват, като се вземат предвид сроковете за съхранение съгласно данъчното и търговското законодателство и, когато е уместно, за срока, необходим за защита на правата на Оператора.

e. Данни за услугата за получаване на бюлетин:

Когато предоставяте данните си, за да се възползвате от услугата ни за бюлетин, данните ви се използват от AGRO INFINITY SRL само за промоционални и директни маркетингови цели, информация, изпращане на съобщения и др.

Чрез действията за директен маркетинг можем да ви информираме за нашите услуги и кампании, като спазваме действащите законови разпоредби.

Използването на данните се прекратява веднага след като се отпишете от услугата за получаване на бюлетин. Имате възможност да се откажете от услугата за получаване на бюлетин по всяко време и безплатно, като: влезете в раздела "Абонаменти" на профила си, маркирате опцията "Отписване" в бюлетина или изпратите имейл на адрес Babel@BabylonGarden.com, чрез който изрично заявявате отказ от абонамент.

f. Комуникация по електронна поща

Можем да използваме данните, които сте ни предоставили, за да изпращаме съобщения чрез съобщение на адреса на електронната поща. Ако сте се абонирали за някои от нашите бюлетини, ще ви изпратим тази информация на предоставения от вас имейл адрес. Можете да се отпишете от абонамента за бюлетина по всяко време.

g. Абонаменти

За целите на предоставянето на услуги, доставката на стоки и извършването на плащания въз основа на съответни договори (включително абонаменти) може да обработваме Ваши лични данни, като например данни за идентификация, данни за контакт, банкови данни. Това обработване се основава на изпълнението на договор, по който абонатите са страна, или на законово задължение, което ни е наложено.

За да сключите абонамент, се събират следните данни: име, фамилия, възраст, адрес, телефонен номер, имейл адрес, факс и банкови данни, ако плащането се извършва с карта.

h. Контрол на поведението

AGRO INFINITY SRL е общност за цивилизовани дебати. Можем да използваме вашите лични данни, за да предотвратим всякаква дейност, която е незаконна, забранена на сайта или която вреди на дейността на други хора на сайта.

i. Конкурси

Във връзка с Вашето участие в различни конкурси, организирани чрез нашия уебсайт, можем да събираме и обработваме Вашите лични данни с цел избор на победители, разпределяне на награди и централизиране на статистически отчети за потребителите, както и за комуникация с Вас и други лица във връзка с горното.

При същите условия, както са показани, в зависимост от характера или естеството на конкретния конкурс, можем също така да публикуваме ваши снимки, видеозаписи, аудиозаписи или аудиовизуални записи.

➢ ЗАКОННИ ОСНОВАНИЯ: легитимният интерес на Оператора за избягване на онлайн измами и за осигуряване на общата функционалност на сайта, изпълнението на договора и съгласието на субекта на данните, в зависимост от случая.

2.2. Бизнес администриране:

a. Политика за бисквитките

За да подобрим вашето преживяване при онлайн сърфиране, използваме бисквитки, които улесняват използването на онлайн магазина на AGRO INFINITY SRL от посетителите.

Като цяло ролята на "бисквитките" е да осигурят бързо и лесно взаимодействие между потребителите и уебсайтовете. Бисквитките се използват също така, за да могат потребителите лесно да възобновят действията си при следващ достъп до вече посетен уебсайт. По принцип "бисквитките" съобщават на сървъра кои страници трябва да бъдат показани на потребителя, без да се налага потребителят да помни страниците, които е посетил, или да навигира целия сайт отначало. Моля, вижте Политиката за бисквитките за подробна информация.

b. Реклама

На нашите страници се показват реклами, много от които се влияят от вашите избори и предпочитания в сайта и свързаните с него акаунти. Например, като използваме информация, събрана чрез бисквитки, демографска информация от сайтове на трети страни и Вашата активност на сайта, можем да публикуваме реклами, които могат да бъдат подходящи за Вашите предпочитания (вж.

c. Статистически анализ

Имаме легитимен интерес да разберем как работи нашият уебсайт, как се чете и коя е нашата аудитория. За тази цел обобщаваме данни от множество източници. Може да използваме тези данни, за да подобрим определени функционалности, да модифицираме раздели или да ви предоставим най-подходящата информация във възможно най-добрата графична форма.

➢ ЗАКОННИ ОСНОВАНИЯ: легитимен интерес да предлагаме постоянно подобрени услуги на потребителите на уебсайта AGRO INFINITY SRL, да поддържаме свободен достъп до нашите уебсайтове, но без това да се отразява на финансовата ни дейност

Забележка:

- В случай че възнамеряваме да обработваме Вашите лични данни за цел, различна от горепосочените, преди тази допълнителна обработка ще Ви предоставим информация относно тази вторична цел и всякаква съответна информация.

- В случаите, в които ще обработваме Вашите лични данни само с Вашето съгласие, ще поискаме съгласието Ви отделно, по прозрачен начин, когато предоставяте личните си данни. След това ще можете да оттеглите съгласието си по всяко време на имейл адреса Babel@BabylonGarden.com или на пощенския адрес: Клуж-Напока, ул. Liviu Rebreanu no. 2, бл. P19, ет. 7, ап. 40, окръг Клуж, Румъния, на вниманието на длъжностното лице по защита на данните. Оттеглянето на съгласието обаче няма да засегне законосъобразността на обработването, което е извършено преди оттеглянето му.

2.3. Дейности по набиране на персонал:

● За да подадете бързо кандидатурата си за някоя от наличните позиции в AGRO INFINITY SRL, можете да използвате нашия онлайн раздел, създаден за тази цел и достъпен на адрес [url адрес на страницата за набиране на персонал].

● Ние ще използваме вашите данни и документи изключително за обработка на вашата заявка, съответно за определяне на съответната позиция, налична в AGRO INFINITY SRL. Те се съхраняват в нашата база данни, защитени са от неоторизиран достъп и се обработват в съответствие с действащото законодателство относно обработката на лични данни.

➢ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: съгласието на съответното лице.

3. Вашите права като субект на данни по отношение на обработката на предоставените лични данни

3.1. Правата на субекта на данните и начинът, по който те могат да бъдат упражнени

Съгласно Регламента за ОРЗД като субект на данни се ползвате от редица права, а именно:

a. Право на информация и достъп до лични данни: право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, които ви засягат, и ако това е така, да получите достъп до тези данни.

b. Право на коригиране: право да поискате от Оператора и да получите без ненужно забавяне коригирането на неточни лични данни, които ви засягат, и/или да получите попълване на непълни лични данни, като се отбелязва, че в случай на онлайн акаунт можете да направите тези промени лично от раздела за редактиране на данните в акаунта.

c. Право на изтриване на данни ("правото да бъдеш забравен"): правото да получите изтриване на лични данни, отнасящи се до вас, без ненужно забавяне, ако са налице определени причини, посочени в Регламента за ОРЗД.

d. Право на ограничаване на обработването: правото да получите ограничаване на обработването в определени случаи.

e. Право на преносимост на данните: право да получите личните си данни и да ги предадете на друг оператор.

f. Право на възражение: право да възразите по всяко време срещу обработката на лични данни, отнасящи се до вас, съгласно условията на Регламента GDPR.

g. Право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последици, които ви засягат или подобно засягат в значителна степен.

h. Правото да подадете жалба до Националния надзорен орган за обработване на лични данни (ННООД) в случай, че считате, че данните ви не са били обработени в съответствие със законовите разпоредби.

➢ Как можете да упражните тези права?

За да упражните горепосочените права, моля, изпратете писмено, датирано и подписано искане на електронния адрес: Babel@BabylonGarden.com или на пощенския адрес: Клуж-Напока, ул. Liviu Rebreanu no. 2, бл. P19, ет. 7, ап. 40, окръг Клуж, Румъния, на вниманието на длъжностното лице по защита на данните.

➢ В какъв срок отговаряме на вашите искания?

В рамките на не повече от един месец, считано от получаването на искането ви, ще ви бъде предоставена информация за предприетите действия или, когато е приложимо, за причините, поради които исканите мерки не могат да бъдат предприети.

Забележка:

- Моля, имайте предвид, че за да отговорим на искане за достъп до лични данни, ще предприемем всички разумни стъпки, за да проверим самоличността на субекта на данните.

- Също така, съгласно Регламента за ОРЗД, гореспоменатият период за отговор може да бъде удължен с максимум два месеца в ситуация, в която това е необходимо, като се вземат предвид сложността и броят на исканията, като ще ви информираме за този аспект, ако случаят е такъв.

4. Получатели или категории получатели на лични данни

Получателите, които обработват лични данни в рамките на Европейския съюз, са задължени да спазват същите правни разпоредби, предлагащи същото ниво на защита като Оператора.

Забележка: В случай на получатели с дейност на територията на Съединените американски щати, Операторът гарантира, че те са сертифицирани по "Щит за защита на личните данни" и се считат от Европейската комисия за предоставящи адекватно ниво на защита. Списъкът на дружествата, които се придържат към "Щита за защита на личните данни", е достъпен на този уебсайт: https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.1. Предаване на данни за целите на обработката на поръчки

Личните данни, съхранявани от AGRO INFINITY SRL, се предават на нашите сътрудници с цел изпълнение/доставяне на поръчки. Например вашите данни ще бъдат изпратени на куриерските фирми, ако изберете доставка на поръчката по куриер.

Ако изберете опцията да платите онлайн чрез плащане с банкова карта, е важно да знаете, че тази операция се извършва по сигурен начин на уебсайта, предоставен от обработващия плащанията, и AGRO INFINITY SRL предава на обработващия плащанията само данни, свързани с вашата поръчка (AGRO INFINITY SRL няма достъп и не обработва никакви лични данни, свързани с банковата карта).

4.2. Предаване на данни за целите на функционирането на услугата за получаване на бюлетин

За да сме сигурни, че тази услуга работи с желаните параметри, ние използваме трета страна, специализирана в областта на доставката на имейли, а именно платформата mailchimp.com, принадлежаща на The Rocket Science Group. Нейната политика за защита на данните можете да намерите тук: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Винаги можете да се откажете от услугата за получаване на бюлетин - или от профила си - име на секция, или като натиснете бутона "Отписване" в получения имейл, или като изпратите имейл на адрес Babel@BabylonGarden.com с изрично искане за отписване.

4.3. Предаване на публични институции, съдилища, както и на компетентни органи за разследване на извършени престъпни деяния

В специални случаи, когато това се изисква по закон, компанията [име на магазина/сайта] може да предостави информация за лични данни на компетентни институции.

4.4. Предаване на данни на други трети страни

За да ви предоставим възможно най-доброто онлайн изживяване, ние непрекъснато работим за подобряване/поддържане на използваните софтуерни програми. В този смисъл сме сключили договори за разработване с компании, специализирани в областта на програмирането и поддръжката на софтуер.

4.5. Плъгини за социални мрежи

Нашият уебсайт използва "плъгини" от оператори на социални мрежи (например: facebook.com, instagram.com, други социални мрежи). Всички плъгини на социалните мрежи на нашия уебсайт са ясно и отчетливо обозначени.

При достъп до нашите уебсайтове, които съдържат плъгин на социална мрежа, браузърът ви ще осъществи директна връзка със сървъра на оператора на социалната мрежа. Съдържанието на приставката ще бъде предадено от сървъра на оператора на социалната мрежа, до който е получен достъп, директно на Вашия браузър и ще бъде интегрирано от него в интернет страницата. Чрез интегрирането на приставката операторът на социалната мрежа получава информация, че сте посетили нашата страница. Ако по време на посещението на нашата интернет страница е в ход валидна сесия за влизане в социална мрежа, посещението може да бъде отнесено към съответния потребителски профил. Ако взаимодействате с приставката, тази информация се предава на оператора на социалната мрежа и се запазва там.

Ако желаете да попречите на оператора на социалната мрежа да събира вашите данни чрез нашия уебсайт, трябва да се изключите (т.е. да "излезете") от услугата на оператора на социалната мрежа, преди да посетите нашия уебсайт.

Можете също така да откажете използването на "бисквитки", като изберете съответните настройки на браузъра си. Научете повече, като посетите страницата с политиката за бисквитките [връзка към страницата с политиката за бисквитките - раздел Как мога да контролирам бисквитките].

Информация за целта и обема на съхранението на данните, както и за по-нататъшната обработка, използването и правата, от които се възползвате, както и възможностите за настройка, можете да намерите в декларациите за защита на данните на оператора на социалната мрежа, които не са свързани с настоящата декларация за защита на данните данните. По отношение на оператора "facebook" можете да намерите тези директиви на адрес https://www.facebook.com/policies/cookies.

4.6. Услуга за уеб анализ на Google Adwords/Analytics

Нашият уебсайт използва услугата за уеб анализ "Google Adwords/Analytics" на Google Inc. за статистически цели.

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc ("Google"), която на свой ред използва бисквитки. Генерираната от "бисквитката" информация за използването на уебсайта от Ваша страна се предава и съхранява на сървърите на Google в САЩ.

Ако е активирана функцията за анонимизиране на IP адреса, Вашият IP адрес ще бъде съкратен в пространството на държавите-членки на Европейския съюз или на други трети страни, които са членове на Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ и съкратен там. Анонимизирането на IP адресите е разрешено за този сайт. Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт с цел оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, генериране на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.

IP адресът, който Вашият браузър предава, няма да бъде свързан с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете съответните настройки на браузъра си, но в този случай е възможно да не можете да използвате всички функционалности на сайта. Можете също така да се откажете от използването на Google Analytics в бъдеще, като изтеглите и инсталирате добавката за браузъра Google Analytics Opt-out Browser Addon за вашия браузър: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Забележка: Допълнителна информация е налична на страниците: Условия за ползване на Google Analytics и Поверителност и условия на Google.

5. Период на съхранение на личните данни

За да определим периода, за който ще се обработват и съхраняват личните данни, вземаме предвид договорната продължителност до изпълнението на договорните задължения или целта и сроковете за архивиране, предвидени в съответните правни разпоредби. Ако желаете да получите повече информация за това колко дълго съхраняваме Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на Babel@BabylonGarden.com.

Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, предвиден в съгласието Ви, освен ако не оттеглите или ограничите съгласието си преди изтичането на този период. В такива случаи ние ще спрем да обработваме тези лични данни за съответните цели, при спазване на законовото задължение за обработване на такива лични данни и/или необходимостта да обработваме такива лични данни за целите на упражняване на нашите законни права (включително законните права на други лица).\

6. Сигурност на данните

Нашият уебсайт и другите ни ИТ системи са защитени с технически и организационни мерки срещу достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица, както и срещу загуба или унищожаване на Вашите данни.

Винаги трябва да се отнасяте конфиденциално към данните си за достъп и да затваряте прозореца на браузъра си, когато приключите с посещението на нашия уебсайт.

Ние използваме технически процедури за криптиране при прехвърлянето на лични данни. Можете да идентифицирате предаването на криптирани данни (https) чрез показване на символ за затваряне, напр. показване на символ на ключ или ключалка в лентата на състоянието на браузъра.

7. Правно основание

За още повече подробности можете да се консултирате с правното основание:

- Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (достъпен на адрес http://dataprotection.ro/?page=Regulation_nr_679_2016).

- Закон № 506/2004 относно обработката на лични данни и защитата на личния живот в сектора на електронните съобщения.

Висшето ръководство се задължава тази политика за защита на личните данни да бъде спазвана от всички служители, като прилага конкретни вътрешни процедури/правила относно защитата на личните данни, в съответствие с правното основание за тяхната обработка.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.