Privacybeleid en verwerking van persoonlijke gegevens

GDPR

De veiligheid van uw gegevens is het allerbelangrijkste voor ons, daarom behandelen we elk aspect van uw gegevensbescherming met SERIE en TOEZEGGING.

Vanaf 25 mei 2018 is Verordening (EU) 2016/679 geïmplementeerd betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Verordening algemene gegevensbescherming) bekend als GDPR (General Data Protection Regulation). Dit betekent dat elke Operator/entiteit die persoonlijke gegevens verwerkt, deze nieuwe vereisten moet toepassen en op transparante wijze informatie moet verstrekken over hoe de gegevens worden verwerkt.

Waarom worden mijn gegevens verwerkt?

Gezien de noodzaak om te voldoen aan de bepalingen van de GDPR, evenals het feit dat we ons inzetten om zorg te dragen voor uw persoonlijke gegevens (die naam, achternaam, e-mailadres, enz. kunnen bevatten, afhankelijk van het doel van de verwerking), worden uw gegevens verwerkt. afhankelijk van het doel van de verwerking) die zich in onze gegevens bevinden, informeren wij u dat deze alleen worden gebruikt om de processen die met betrekking tot u worden uitgevoerd tot een goed einde te brengen (we noemen enkele processen zonder ons daartoe te beperken: reservering/verkoop/orderverwerking, transport en leveringen, garanties en service, onderhoud klantrelaties - klantenservice, uitvoeren van wervingsprocessen, verzenden van reclame-informatie, statistische analyse, enz.)

Welke opties heb ik?

Om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en in deze zin, kunt u de sectie raadplegen: De rechten van de betrokkene [link in de pagina naar de sectie Uw rechten]

Hoe kom ik meer te weten over de nieuwe regelgeving?

Wij zetten ons in voor de bescherming en beveiliging van uw gegevens en willen dat u op de hoogte bent en weloverwogen beslissingen neemt over de manier waarop de informatie die u ons verstrekt, wordt gebruikt.

Raadpleeg in dit verband de volgende secties om meer te weten te komen over de toepassing van "GDPR" vanaf 25 mei 2018 en hoe dit zich vertaalt naar onze relatie.

Hoe kan ik contact met u opnemen?

Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail op Babel@BabylonGarden.com en we zullen je zo snel mogelijk antwoorden.

Opmerking: AGRO INFINITY SRL voldoet aan alle wettelijke maatregelen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Informatie over de toepassing van "GDPR" binnen AGRO INFINITY SRL

1. Inleiding:

Met ingang van 25 mei 2018 is Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hierna de "GDPR-verordening" genoemd.

Raadpleeg de informatie in dit document omdat het het beleid van het bedrijf AGRO INFINITY SRL uitdrukt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Binnen AGRO INFINITY SRL verwerken we persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zie de rechtsgrondslag [link op de pagina naar het gedeelte Rechtsgrondslag].

Definities:

● Operator = De operator die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in de zin van de GDPR-verordening is AGRO INFINITY SRL, een bedrijf met privaat kapitaal, geregistreerd in het handelsregister met nr. J12/3664/2022, belastingcode RO46331452 en statutair gevestigd in Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, provincie Cluj, Roemenië, hierna "Operator" of "AGRO INFINITY SRL" genoemd.

Contactgegevens gegevensbescherming (DPO) = Adres waarnaar verzoeken om informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Romania, AGRO INFINITY SRL Headquarters - to the attention of the DATA PROTECTION OFFICER or to the e-mail address: Babel@BabylonGarden.com

Cookies = Een "cookie" is een klein bestand, meestal bestaande uit letters en cijfers. Het wordt gedownload naar het geheugen van een computer of een ander type apparaat dat wordt gebruikt voor surfen op internet (smartphone, tablet, enz.), wanneer de gebruiker een bepaalde website bezoekt.

Betrokkene in de zin van de GDPR-verordening = geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie-element: naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit). De betrokken persoon kan de aanvrager zijn van een dienst die wordt aangeboden door de Operator, maar ook elke andere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Operator (bijvoorbeeld een klant of potentiële klant, een gebruiker van de website van de Operator, enz.)

Categorieën van verwerkte gegevens = Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, enz.) worden door ons alleen verwerkt als u deze gegevens invoert in een veld op de website of als u ze ons per e-mail toestuurt. Niet-persoonlijke gegevens (anoniem - IP-adres, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, informatie over de gebruikte browser en besturingssysteem, etc.) worden opgeslagen en verwerkt voor interne doeleinden met betrekking tot het systeem en voor statistische doeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, beperken, wissen of vernietigen.

2. Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van uw gegevens:

Volgens Verordening (EU) 2016/679 en aanverwante wetgeving hebben de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken strikt betrekking op de relatie tussen AGRO INFINITY SRL en de betrokkene. De gegevens die u ons verstrekt, worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Hieronder vindt u de details van de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken en de rechtsgrondslag:

2.1. Contracteren en relatiebeheer:

a. Toegang tot de website:

Telkens wanneer een gebruiker een pagina van onze webwinkel opent en telkens wanneer een bestand wordt geopend, worden de toegangsgegevens door ons en deels door derden opgeslagen in de vorm van protocolbestanden. Elke gegevensset omvat: de internetpagina van waaruit u onze pagina opent, het IP-adres, datum en tijd van de toegang, het verzoek van de klant, de http-antwoordcode, de hoeveelheid overgedragen gegevens, informatie over de door u gebruikte browser en het besturingssysteem.

b. Geografische locatie:

Door middel van geolocatie, met behulp van het IP-adres, is het technisch mogelijk om de locatie van de internetgebruiker in te schatten. Om de aanbiedingen en artikelen van de dichtstbijzijnde winkel van AGRO INFINITY SRL en/of aanbiedingen en artikelen bestemd voor klanten uit een bepaald geografisch gebied / bepaald land direct te kunnen bekijken, wordt het IP-adres opgeslagen en gebruikt voor de geografische lokalisatie. Na afloop van de huidige sessie wordt het IP-adres niet meer bij ons opgeslagen ten behoeve van de geografische lokalisatie.

Opmerking: Bepaalde verkeersgegevens (zoals IP-adressen of andere identificatoren van de apparaten waarmee u onze site bezoekt) kunnen in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens zijn en zullen door ons als zodanig worden behandeld.

c. Klantaccountgegevens:

Wanneer u een klantenaccount aanmaakt via de optie "nieuwe klant", worden uw gegevens opgeslagen in de bedrijfsdatabase van AGRO INFINITY SRL. U hebt de mogelijkheid om op elk moment te vragen om uw gegevens en uw klantenaccount te verwijderen. Als u een bestelling plaatst op onze website, worden de gegevens verwerkt om het verkoopproces succesvol te laten verlopen.

d. Gegevens voor het plaatsen van een bestelling:

De opgeslagen persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van contracten en het verwerken van uw verzoeken. Na afronding van het contract of uw verzoek worden uw gegevens bewaard met inachtneming van de bewaartermijnen volgens de fiscale en commerciële wetgeving en indien van toepassing voor de duur die nodig is om de rechten van de Operator te beschermen.

e. Gegevens voor de nieuwsbriefdienst:

Wanneer u uw gegevens verstrekt om gebruik te kunnen maken van onze nieuwsbriefservice, worden uw gegevens door AGRO INFINITY SRL uitsluitend gebruikt voor promotie- en direct marketingdoeleinden, informatie, het versturen van berichten, enz.

Door middel van direct marketing kunnen wij u op de hoogte houden van onze diensten en campagnes, met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

Het gebruik van gegevens stopt zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbriefservice. U hebt de mogelijkheid om de nieuwsbriefdienst op elk gewenst moment en gratis op te zeggen door: naar het gedeelte "Abonnementen" van uw account te gaan, de optie "Afmelden" in de nieuwsbrief aan te vinken of een e-mail te sturen naar Babel@BabylonGarden.com waarin u uitdrukkelijk verzoekt om u af te melden.

f. Communicatie per e-mail

Wij kunnen de gegevens die u ons hebt verstrekt, gebruiken om communicatie per bericht naar het e-mailadres te sturen. Als je je hebt aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven, sturen we je deze informatie naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

g. Inschrijvingen

Voor het verlenen van diensten, het leveren van goederen en het verrichten van betalingen op basis van relevante contracten (waaronder abonnementen), kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals identificatiegegevens, contactgegevens, bankgegevens. Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij abonnees partij zijn of een wettelijke verplichting die aan ons is opgelegd.

Om een abonnement af te sluiten, worden de volgende gegevens verzameld: naam, achternaam, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mailadres, fax en bankgegevens als de betaling met een kaart wordt gedaan.

h. Controle op gedrag

AGRO INFINITY SRL is een gemeenschap van beschaafde debatten. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om elke activiteit te voorkomen die illegaal of verboden is op de site of die de activiteit van anderen op de site schaadt.

i. Wedstrijden

In verband met uw deelname aan de verschillende prijsvragen die via onze website worden georganiseerd, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om winnaars te selecteren, prijzen toe te kennen en statistische rapporten over consumenten te centraliseren, alsmede om met u en andere personen te communiceren in verband met het bovenstaande.

Onder dezelfde voorwaarden als weergegeven, afhankelijk van de aard van een bepaalde wedstrijd, kunnen wij ook foto's, video-opnamen, geluidsopnamen of audiovisuele opnamen van u publiceren.

➢ RECHTSGRONDEN: het legitieme belang van de exploitant om online fraude te voorkomen en de algemene functionaliteit van de site te waarborgen, de uitvoering van een contract en de toestemming van de betrokkene, al naar gelang het geval.

2.2. Bedrijfsadministratie:

a. Cookiesbeleid

Om uw online surfervaring te verbeteren, gebruiken we cookies die het gebruik van de online winkel van AGRO INFINITY SRL door bezoekers vergemakkelijken.

In het algemeen is de rol van cookies het verzekeren van een snelle en gemakkelijke interactie tussen gebruikers en websites. Cookies worden ook gebruikt zodat gebruikers gemakkelijk hun activiteiten kunnen hervatten bij de volgende toegang tot een eerder bezochte website. In principe vertellen cookies de server welke pagina's aan de gebruiker moeten worden getoond, zonder dat de gebruiker hoeft te onthouden welke pagina's hij heeft bezocht of vanaf het begin door de hele site hoeft te navigeren. Raadpleeg het cookiebeleid voor gedetailleerde informatie.

b. Adverteren

Op onze pagina's worden advertenties weergegeven, waarvan vele worden beïnvloed door uw selecties en voorkeuren op de site en gerelateerde accounts. Bijvoorbeeld, met behulp van informatie verzameld via cookies, demografische informatie van sites van derden en uw activiteit op de site, kunnen we advertenties publiceren die relevant kunnen zijn voor uw voorkeuren (zie Cookiebeleid.

c. Statistische analyse

We hebben er een legitiem belang bij om te begrijpen hoe onze website werkt, hoe deze wordt gelezen en wie ons publiek is. Om dit te doen, verzamelen we gegevens uit verschillende bronnen. We kunnen deze gegevens gebruiken om bepaalde functionaliteiten te verbeteren, secties aan te passen of om u de meest relevante informatie in de best mogelijke grafische vorm te bieden.

➢ JURIDISCHE GRONDEN: het rechtmatige belang om de gebruikers van de website van AGRO INFINITY SRL voortdurend betere diensten te kunnen bieden, om de vrije toegang tot onze websites te behouden, zonder dat dit echter ten koste gaat van onze financiële activiteiten.

Opmerking:

- In het geval dat wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan hierboven genoemd, zullen wij u voorafgaand aan een dergelijke verdere verwerking informatie verstrekken over dat secundaire doel en alle relevante informatie.

- In gevallen waarin we uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming verwerken, zullen we u afzonderlijk en op transparante wijze om uw toestemming vragen wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt. Daarna kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken via het e-mailadres Babel@BabylonGarden.com of per post: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj County, Roemenië ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming. Het intrekken van de toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat de toestemming werd ingetrokken.

2.3. Wervingsactiviteiten:

● Om snel uw sollicitatie in te dienen voor een van de beschikbare functies binnen AGRO INFINITY SRL, kunt u gebruikmaken van onze online sectie die voor dit doel is gecreëerd en toegankelijk is op [url-adres van de wervingspagina].

Wij zullen uw gegevens en documenten uitsluitend gebruiken om uw aanvraag te verwerken, respectievelijk om vast te stellen welke functie beschikbaar is binnen AGRO INFINITY SRL. Ze worden opgeslagen in onze database, zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang en worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

➢ WETTELIJKE GRONDEN: de toestemming van de betrokkene.

3. Uw rechten als betrokkene met betrekking tot de verwerking van verstrekte persoonsgegevens

3.1. De rechten van de betrokkene en hoe deze kunnen worden uitgeoefend

Volgens de GDPR-verordening geniet u als betrokkene een aantal rechten, namelijk:

a. Het recht op informatie en toegang tot persoonsgegevens: het recht om een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, zo ja, toegang tot deze gegevens.

b. Het recht op rectificatie: het recht om de Operator te verzoeken en te verkrijgen, zonder onnodige vertraging, de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens die u betreffen en/of de aanvulling van persoonlijke gegevens die onvolledig zijn, met de vermelding dat in het geval van een online account u deze wijzigingen persoonlijk kunt aanbrengen vanuit het gedeelte voor het bewerken van accountgegevens.

c. Het recht op gegevenswissing ("het recht om vergeten te worden"): het recht om zonder onnodige vertraging persoonsgegevens die op jou betrekking hebben te laten wissen, indien bepaalde in de GDPR-verordening genoemde redenen van toepassing zijn.

d. Het recht op beperking van de verwerking: het recht om in bepaalde gevallen beperking van de verwerking te verkrijgen.

e. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen en door te geven aan een andere exploitant.

f. Het recht om bezwaar te maken: het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, onder de voorwaarden van de GDPR-verordening.

g. Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en dat rechtsgevolgen heeft die jou in aanzienlijke mate betreffen of op soortgelijke wijze betreffen.

h. Het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens (ANSPDCP) in de situatie waarin u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zijn verwerkt.

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar het e-mailadres: Babel@BabylonGarden.com, of naar het postadres: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj County, Roemenië ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

➢ Hoe snel reageren we op uw verzoeken?

Binnen maximaal een maand, te rekenen vanaf de ontvangst van uw verzoek, ontvangt u informatie over de genomen maatregelen of, indien van toepassing, over de redenen waarom de gevraagde maatregelen niet kunnen worden genomen.

Let op:

- Houd er rekening mee dat we, om te voldoen aan een verzoek om toegang tot persoonsgegevens, alle redelijke stappen zullen ondernemen om de identiteit van de betrokkene te verifiëren.

- Ook kan, volgens de GDPR-verordening, de bovengenoemde antwoordtermijn met maximaal twee maanden worden verlengd in situaties waarin dit noodzakelijk is, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken.

4. Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens

Ontvangers die persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Unie zijn verplicht om te voldoen aan dezelfde wettelijke bepalingen en bieden hetzelfde beschermingsniveau als de Operator.

Opmerking: In het geval van ontvangers die actief zijn op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, garandeert de Beheerder dat zij "Privacy Shield"-gecertificeerd zijn en door de Europese Commissie worden beschouwd als bedrijven die een passend beschermingsniveau bieden. De lijst van bedrijven die zich houden aan het "Privacy Shield" is beschikbaar op deze website: https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.1. Overdracht van gegevens voor het verwerken van bestellingen

De persoonlijke gegevens die door AGRO INFINITY SRL worden opgeslagen, worden doorgegeven aan onze medewerkers om de bestellingen te voltooien/te leveren. Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan koeriersbedrijven als u kiest voor levering van de bestelling per koerier.

Als u ervoor kiest om online te betalen met een bankkaart, is het belangrijk om te weten dat deze handeling op een beveiligde manier wordt uitgevoerd op de website van de betalingsverwerker en dat AGRO INFINITY SRL aan de betalingsverwerker alleen gegevens doorgeeft die betrekking hebben op uw bestelling (AGRO INFINITY SRL heeft geen toegang tot persoonlijke gegevens met betrekking tot de bankkaart en verwerkt deze ook niet).

4.2. Overdracht van gegevens voor het beheer van de nieuwsbriefdienst

Om er zeker van te zijn dat deze service met de gewenste parameters werkt, maken we gebruik van een derde partij die gespecialiseerd is in het bezorgen van e-mails, namelijk het platform mailchimp.com dat behoort tot The Rocket Science Group. Het gegevensbeschermingsbeleid kan hier worden gevonden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbriefservice - ofwel via uw account - rubriek naam, of door op de knop "Afmelden" te drukken in de ontvangen e-mail, of door een e-mail te sturen naar Babel@BabylonGarden.com met het uitdrukkelijke verzoek om af te melden.

4.3. Overdracht aan openbare instellingen, rechtbanken en bevoegde autoriteiten voor onderzoek naar het plegen van strafbare feiten

In speciale gevallen, wanneer dit wettelijk vereist is, kan het bedrijf [naam winkel/site] informatie over persoonsgegevens verstrekken aan bevoegde instellingen.

4.4. Doorgifte aan andere derden

Om je de best mogelijke online ervaring te bieden, werken we voortdurend aan het verbeteren/onderhouden van de gebruikte softwareprogramma's. In deze zin hebben we ontwikkelingscontracten afgesloten met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het programmeren en onderhouden van software.

4.5. Plugins voor sociale netwerken

Onze website maakt gebruik van "plugins" van exploitanten van sociale netwerken (bijv.: facebook.com, instagram.com, andere sociale netwerken). Alle plugins voor sociale media op onze website zijn duidelijk en apart gemarkeerd.

Wanneer u onze websites bezoekt die een plug-in van een sociaal netwerk bevatten, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de server van de exploitant van het sociale netwerk. De inhoud van de plugin wordt door de opgeroepen server van de exploitant van het sociale netwerk rechtstreeks naar uw browser verzonden en door deze in de internetpagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin ontvangt de sociale netwerkbeheerder de informatie dat u onze pagina hebt bezocht. Als er een geldige inlogsessie op een sociaal netwerk aan de gang is terwijl je onze website bezoekt, kan het bezoek worden toegewezen aan de betreffende gebruikersaccount. Als je interactie hebt met de plug-in, wordt deze informatie doorgestuurd naar de exploitant van het sociale netwerk en daar opgeslagen.

Als u wilt voorkomen dat de exploitant van het sociale netwerk uw gegevens via onze website verzamelt, moet u de verbinding met de service van de exploitant van het sociale netwerk verbreken (d.w.z. "uitloggen") voordat u onze website bezoekt.

U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren. Ga voor meer informatie naar de pagina met het cookiebeleid [link naar de pagina met het cookiebeleid - sectie Hoe kan ik cookies beheren].

Informatie over het doel en het volume van de gegevensopslag evenals over de verdere verwerking, het gebruik en de rechten waarvan u profiteert, evenals instellingsmogelijkheden kunt u vinden in de verklaringen over gegevensbescherming van de exploitant van het sociale netwerk, die geen verband houden met deze verklaring over gegevensbescherming de gegevens. Met betrekking tot de exploitant "facebook", kunt u deze richtlijnen vinden op https://www.facebook.com/policies/cookies

4.6. Google Adwords/Analytics webanalysedienst

Onze website gebruikt de webanalysedienst "Google Adwords/Analytics" van Google Inc. voor statistische doeleinden.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), die op zijn beurt cookies gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de VS.

Als de anonimisering van het IP-adres is geactiveerd, wordt uw IP-adres ingekort in het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of van andere derde partijen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. IP-anonimisering is ingeschakeld voor deze site. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan te bieden.

Het IP-adres dat uw browser doorgeeft, wordt niet in verband gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, maar in dat geval kunt u mogelijk niet meer alle functies van de site gebruiken. U kunt zich in de toekomst ook afmelden voor het gebruik van Google Analytics door de Google Analytics Opt-out Browser Addon voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Opmerking: Aanvullende informatie is beschikbaar op de pagina's: Google Analytics Servicevoorwaarden en Google Privacy & Voorwaarden.

5. Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Om de periode te bepalen gedurende welke persoonlijke gegevens worden verwerkt en bewaard, houden we rekening met de contractuele duur tot de vervulling van de contractuele verplichtingen of het doel en de archiveringstermijnen voorzien door de relevante wettelijke bepalingen. Als u meer informatie wilt over hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren, kunt u contact met ons opnemen via Babel@BabylonGarden.com.

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, worden deze persoonsgegevens alleen verwerkt voor de periode waarin uw toestemming is gegeven, tenzij u uw toestemming intrekt of beperkt voordat deze periode is verstreken. In dergelijke gevallen zullen wij stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens voor de relevante doeleinden, onder voorbehoud van een eventuele wettelijke verplichting om dergelijke persoonsgegevens te verwerken en/of onze noodzaak om dergelijke persoonsgegevens te verwerken voor de uitoefening van onze legitieme rechten (met inbegrip van de legitieme rechten van andere personen).

6. Beveiliging van gegevens

Onze website en onze andere IT-systemen worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen tegen toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen, evenals tegen verlies of vernietiging van uw gegevens.

U moet uw toegangsgegevens altijd vertrouwelijk behandelen en uw browservenster sluiten wanneer u klaar bent met uw bezoek aan onze website.

We gebruiken technische coderingsprocedures voor de overdracht van persoonlijke gegevens. U kunt de overdracht van gecodeerde gegevens (https) herkennen aan een gesloten symbool, bijvoorbeeld een sleutel- of slotsymbool in de statusbalk van uw browser.

7. Wettelijke basis

Voor nog meer details kunt u de rechtsgrondslag raadplegen:

- Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (toegankelijk via http://dataprotection.ro/?page=Regulation_nr_679_2016).

- Wet nr. 506/2004 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.

Het topmanagement zorgt ervoor dat dit privacybeleid wordt nageleefd door alle werknemers, door specifieke interne procedures/regels in te voeren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de rechtsgrondslag voor de verwerking ervan.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.